Strona główna  /  Pielgrzymki  /  Archiwum  /  XXXV Pielgrzymka SM

XXXV Pielgrzymka SM

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

 GALERIA ZDJĘĆ

17 września 2016 r. odbyła się jubileuszowa, XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Przebiegała pod hasłem: Formacja sodalicyjna jako owoc chrztu świętego. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nastąpiło zawierzenie Maryi Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Obchodziliśmy jubileusze: 20-lecia Federacji SM w Polsce i 100-lecia SM przy Jasnej Górze.

Nasze spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. Po modlitwie, w imieniu gospodarzy miejsca - ojców i braci paulinów, pielgrzymów powitał o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator sodalicji jasnogórskiej. Wraz z Księżmi Moderatorami przybyli sodaliski i sodalisi m.in. z Cieszyna, Czeladzi, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Piaseczna, Piastowa, Poznania, Sosnowca (Pogoń, Środula oraz katedra), Torunia, Lublina, Przemyśla, Włocławka, Warszawy, a nawet Szwecji. Obecna była oczywiście również miejscowa, jasnogórska wspólnota sodalicyjna. Wielu sodalisów przybyło wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Specjalnym gościem był o. Stanisław Mrozek SJ, zaprzyjaźniony z nami duszpasterz i rekolekcjonista, były moderator Sodalicji Mariańskiej. Natomiast już od 15 września w Częstochowie na trzydniowym skupieniu rekolekcyjnym przebywała młodzież z I klasy gimnazjum Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Warszawie, a z kolei 17 i 18 września swoje dni skupienia miała pozostała młodzież sodalicyjna.

Wszystkich bardzo serdecznie powitał również Asystent Kościelny Federacji SM o. Emilio de Cardenas, który zaznaczył, że papież Franciszek dał nam w tym roku trzy wspaniałe prezenty. Pierwszy przeznt to Rok Miłosierdzia i słowa zachęty, aby w naszych wspólnotach w Kościele każdy mógł odnaleźć oazę miłosierdzia. Drugi prezent Franciszka to posynodalna adhortacja Amoris Laetitia, a trzeci to słowa o Sodalicji Mariańskiej, które papież wypowiedział podczas spotkania z polskimi biskupami w katedrze wawelskiej 27 lipca. Przypomnijmy, że Ojciec Święty jako przykłady ruchów, które pomagają rozwijać duszpasterstwo parafialne, wymienił właśnie Sodalicję Mariańską, a także Akcję Katolicką Po powitaniach pierwszy wykład wygłosił w Kaplicy Różańcowej ks. dr Marek Szymula, teolog duchowości, wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Mówił o charyzmacie sodalicyjnym w kontekście sakramentu chrztu świętego. Podkreślił, że sodalis to przyjaciel Maryi, a chrzest święty jest tajemnicą zjednoczenia z Chrystusem. Na tej drodze warto odnaleźć swój własny charyzmat. - W procesie odnajdywania charyzmatów w Kościele chodzi o wydobycie z Ewangelii jednego wskazania Pana Jezusa, które On chce, aby było w konkretnym czasie realizowane. Wielu odkryło Maryję jako najskuteczniejszą, najpewniejszą duchową drogę, odkryło w sobie charyzmat bycia przyjacielem Maryi - mówił ks. Szymula. Zaznaczył, że Tajemnica Jezusa i Jego Matki splata się szczególnie w momencie naszych narodzin dla Boga, czyli podczas chrztu. - Jest to bowiem najbardziej doniosłe wydarzenie zbawcze w naszym życiu. Chrzest jest naznaczony świętością Boga, działaniem Ducha św. i łaską zanurzenia nas w paschalnym dziele Chrystusa. Chrzest jest także apelem do nas, abyśmy wezwani do życia na ziemi wpatrywali się w niebo, w niepojętą tajemnicę rzeczywistości Boga, w której zawarty jest ostateczny sens ludzkiego życia. Chrześcijanin bowiem jest konsekrowany, to znaczy całkowicie oddany Bogu. W momencie chrztu zostajemy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, zanurzeni w Jego życie i śmierć - tłumaczył prelegent.

Jego zdaniem bardzo zaniedbana jest dziś formacja rodziców chrzestnych, którzy często nie wywiązują się z podjętych zobowiązań. A przecież przyjęli na siebie odpowiedzialność za religijne i duchowe wychowanie człowieka przez świadectwo życia i wierną modlitwę za swoje dziecko chrzestne. - Nic nie zastąpi świadectwa wiary rodziców, ale nic nie zastąpi też wiary i modlitwy rodziców chrzestnych wobec swojego dziecka chrzestnego - podkreślił ks. Szymula.

Jak stwierdził łaska otrzymana na chrzcie powinna w nas stale wzrastać, ale życie duchowe jest procesem, który nie zależy tylko od człowieka.

Jest to przede wszystkim dzieło Boga w nas, ale ze strony człowieka potrzebna jest współpraca, aby przyjąć i pozwolić ziarnu wiary wzrastać.

- Chrztu świętego nigdy nie mamy za sobą, ale zawsze przed sobą, zawsze do zrealizowania dzień po dniu. Ten szczególny dar musi wznosić się nie na piasku emocji i przeżyć, ale na skale, którą jest relacja z Chrystusem potwierdzona i rozeznana przez Kościół. Rozwój życia duchowego, zapoczątkowany na chrzcie, jest naznaczony ustawiczną współpracą z łaską Bożą, a łasce Bożej należy stworzyć jak najlepsze warunki wzrastania, dojrzewania i owocowania - mówił ks. Marek.

Wymienił także trzy wymiary chrztu, których jako pierwsza doświadczyła na sobie i wprowadziła w życie Maryja, a którymi my także mamy żyć:

trwanie w łasce Bożej, dialog modlitewny z Bogiem oraz podejmowanie czynów miłosierdzia.

Pełny tekst wykładu ks. Marka Szymuli zostanie zamieszczony w jednym z najbliższych numerów naszego kwartalnika Sodalis Marianus.

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Baran, prezes Zarządu Federacji SM w Polsce, omówił krótko historię minionych 20 lat działalności Federacji SM.

Przypomniał m.in., że:

- Konferencja Episkopatu Polski na 282 Zebraniu Plenarnym w dniach 30 kwietnia - 2 maja 1996 r. erygowała Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce i zatwierdziła jej Statut. Dekret z 4 czerwca 1996 r. podpisał Ks. Kardynał Józef Glemp - Sodalis Marianus.

- 17 lipca 2003 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Federacji osobowość prawną.

- Nowelizację Statutu zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski w 2003 i 2015 r.

- Co roku odbywają się Zjazdy Delegatów Federacji, podczas których prezentowane są sprawozdania z działalności Federacji, przedstawiane  są propozycje do pracy formacyjnej oraz omawiane sprawy bieżące.

- Zarząd spotyka się co najmniej cztery razy w roku.  Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z homilią Asystenta Kościelnego Federacji.

Podczas posiedzeń przygotowywane są pielgrzymki, rekolekcje, zjazdy.

Omawiane są projekty materiałów formacyjnych oraz bieżące sprawy Federacji.

- Wydawany jest sodalicyjny kwartalnik: od 1985 r. do 2001 r. „Per Mariam ad Jesum" (47 numerów), od 2002 r. do dziś „Sodalis Marianus" (56

numerów)

- Wydawane są okolicznościowe publikacje formacyjne.

               - Od 21 maja 2013 r. do dziś ukazało się 88 wydań Serwisu Informacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, który rozsyłany jest do odbiorców pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

               - Prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana, bogata w przeróżne treści strona internetowa Federacji: www.sodalicja.pl

- Od 1996 r. Federacja organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę SM na Jasną Górę (od 2013 r. równolegle odbywają się Spotkania Młodzieży Sodalicyjnej).

- Organizowane są również okolicznościowe pielgrzymki do wielu sanktuariów świata, sympozja, konferencje, dni skupienia.

- Odbyło się kilkanaście serii sodalicyjnych rekolekcji wyjazdowych.

- Federacja podarowała Kościołowi na Wschodzie: szaty, naczynia liturgiczne i ofiary, zorganizowała zbiórkę ofiar dla misjonarzy w Afryce, ufundowała witraż do kościoła w Zuzeli, pomagała uczniom fundując stypendia.

- Federacja zachowuje pamięć o zmarłych moderatorach, sodaliskach i sodalisach poprzez: modlitwę, udział w pogrzebach, prezentację sylwetek, nekrologi w prasie.

- Naszą wielką radością i nadzieją są kolejne powołania kapłańskie wyrosłe z szeregów sodalicyjnych. W ostatnim czasie do seminariów duchownych wstąpili: Aleksander Brzustewicz (absolwent Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, jedna  osób, które w 2012 r. reaktywowały w tej szkole Sodalicję Mariańską) i Mateusz Mickiewicz (absolwent Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Warszawie prowadzonego przez Federację).

-  Wielką radością jest również rozwój sodalicji we Włocławku, Piastowie i Szwecji.

- Od 2003 r. Federacja jest organem prowadzącym trzech szkół katolickich w Warszawie. Są to: Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Tadeusza Uszyńskiego.

- Ogromnym i kosztownym zadaniem Federacji jest dokończenie budowy nowego gmachu dla wspomnianych szkół.

Powyższą prezentację dzieł Federacji, oprócz Grzegorza Barana, przygotowała również Regina Pruszyńska.

Następnie głos zabrał ks. dr Tomasz Błaszczyk z archidiecezji wrocławskiej, który przybliżył zgromadzonym historię sodalicji jasnogórskiej. Jak podkreślił, paulini w promowaniu Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze w 1916 r i później - w okresie międzywojennym - widzieli program budowania elity społecznej Kościoła i narodu. - Paulini mieli wizję rozwoju życia społecznego, ale równocześnie życia duchowego, zwłaszcza, że Jasna Góra była, jest i będzie stolicą duchową naszego narodu. W 1916 r. Polska jeszcze nie była wolna, a już pracowano na rzecz tej wolności - chciano ukształtować w młodzieży dobrych katolików. Rys patriotyczny był mocno akcentowany w życiu gimnazjalistów, młodych ludzi, którzy zawsze byli chętni, by walczyć o wolną Polskę - mówił ks. Błaszczyk.

Przypomniał, że najpierw powstała sodalicja młodzieży męskiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki. Potem powstały kolejne, m.in. nauczycielek, nauczycielek ludowych, rzemieślniczek, panien z inteligencji, mężczyzn. Istotnym rysem tych pierwszych sodalicji było organizowanie tzw. kursów sanitarnych, które w 1920 r., w czasie zagrożenia bolszewickiego, przekształciły się w kursy pielęgniarstwa. Dla żołnierzy, a także jeńców, sodaliski utworzyły sekcje opieki, ale pracowały także na rzecz ubogich, bezrobotnych, więźniów, na rzecz polityki wyznaniowej, angażowały się w politykę samorządową. Członkowie wspólnoty sodalicyjnej angażowali się też w posługę pielgrzymom jasnogórskim, organizowali rekolekcje zamknięte i publiczne. W szczytowym okresie przy Jasnej Górze działało aż 9 sodalicji. Ich praca ogniskowała się w tamtym czasie w sekcjach, obejmowały one różnorakie płaszczyzny życia społeczno - kulturalnego.

Obecnie sodalicja jasnogórska działa jako jedna wspólnota skupiająca osoby różnych stanów i zawodów i w różnym wieku i należy do Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

O godz. 13.15 zgromadziliśmy się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na nabożeństwie sodalicyjnym, któremu przewodniczył o. Emilio de Cardenas. Odmówiona została modlitwa różańcowa w intencji m.in.: Kościoła powszechnego, papieża Franciszka, naszej Ojczyzny, polskich małżeństw i rodzin, ludzi chorych i starszych oraz całej Federacji SM w Polsce. Modliliśmy się również Litanią Koronacyjną do Najświętszej Maryi Panny. O. Emilio poświęcił medaliki, które zostały potem nałożone sodaliskom i sodalisom przez Księży Moderatorów.

Osoby, które rozpoczynają formację sodalicyjną złożyły uroczyście swoje przyrzeczenia, wypowiadając następujące słowa adresowane do Matki Bożej:

„Klęcząc u stóp ołtarza oświadczam, że pragnę należeć do grona Twoich dzieci i sług w Sodalicji Mariańskiej. Uproś mi Maryjo łaskę wiary, dar rozumu i męstwa, pomóż zwalczać moje wady, wyjednaj mi u Twojego Syna gorliwość w dobrych postanowieniach, aby przez Ciebie i z Tobą, wszystko w mym życiu było na większą chwałę Boga. Weź mnie pod Twój płaszcz bezpieczny. Amen."

Następnie sodaliski i sodalisi m.in. z Włocławka, Olsztyna i Torunia złożyli akt ślubowania sodalicyjnego, a uczniowie klasy I gimnazjum szkoły sodalicyjnej w Warszawie zawierzyli Matce Bożej czas swojej nauki. „Maryjo, Matko nasza. My, uczniowie Katolickiego Gimnazjum nr 15 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, pełni ufności w Twoją macierzyńską opiekę, powierzamy Ci każdy nasz dzień, nasze troski i radości. Prosimy, pomagaj nam w walce z naszymi słabościami, wstawiaj się za nami u swego Syna Jezusa Chrystusa, aby dał nam gorliwą wiarę, mądrość i pracowitość. Matko Miłosierdzia, prosimy Cię o wrażliwość, prawdomówność i pokorę. Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, otaczaj opieką naszą katolicką szkołę, nasze rodziny i nauczycieli. Amen" - modlili się gimnazjaliści.

Na koniec nabożeństwa prezes zarządu Federacji SM w Polsce Grzegorz Baran odczytał akt Zawierzenia Sodalicji Mariańskich Matce Bożej. Oto pełna treść tego aktu:

„Wielka Boga - Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości opatrznościowe dzieło Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, w 20. rocznicę powołania, dziękując za ten owocny i pełen łask okres.

Dziękujemy Ci, Matko, również za 35 lat pielgrzymowania polskich sodalicji na Jasną Górę oraz za 100 lat obecności i działania Sodalicji Mariańskiej w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. Prosimy, wstawiaj się za nami u Boga, aby wspólnoty sodalicyjne były miejscem nieustannego wzrastania w wierze i miłości owocującego czynami miłosierdzia, by stały się one żywym środowiskiem nieustannego dojrzewania do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość i także dzisiaj wydawały wielu prawdziwych świadków Bożej miłości realizujących dzieło Nowej Ewangelizacji.

W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy Chrztu naszej Ojczyzny wyrażamy przekonanie, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszych wspólnot sodalicyjnych. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu i każdego z nas. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.

Amen."

Głównym punktem naszej pielgrzymki była o godz. 14.00 Msza Święta dziękczynna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Koncelebrowali m.in. Księża Moderatorzy oraz generał paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE i przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra OSPPE.

Słowa powitania wypowiedział o. Marcin Minczyński OSPPE. - Trwamy tu, u stóp naszej Matki i Królowej, przewodniczki na drodze wiary, by z Nią dziękować za dar Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, za dar 1050-lecia chrztu naszej Ojczyzny, za dar wiary otrzymany na tym chrzcie, za dar 35 lat pielgrzymowania sodalicji na Jasną Górę, za dar 20 lat działalności Federacji SM w Polsce oraz 100-lecia sodalicji przy Jasnej Górze. A jednocześnie pełni zapału wchodzimy w jubileusz 300-lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej, żeby jeszcze bardziej dać się naszej Matce i Królowej prowadzić do Chrystusa i stawać się Jej żywą Koroną - mówił o. Minczyński.

Homilię wygłosił metropolita częstochowski. - Sodalisi, objawiacie tajemnicę błogosławieństwa wypowiedzianego do Maryi, która uwierzyła Bogu - mówił abp Depo. Zaznaczył, że w dramacie Golgoty otrzymaliśmy od Chrystusa jeden z największych darów, jakie można przekazać na ziemi: dar Matki. Wyjątkowość tego daru objawia się również w tym, że Maryja na szczycie Kalwarii przeżyła, po ludzku, mówiąc słowami św. Jana Pawła II, ciemność, kenozę, czyli wyniszczenie wiary w sercu człowieka i zawierzyła siebie Bogu wbrew faktom. - Nie zachwiało Jej wiary nawet to, że Ten, Który miał być zbawicielem Izraela, został stracony właśnie przez Naród Wybrany. Uwierzyła Bogu, chociaż wiara ta stała się dla Niej mieczem boleści, przeszywającym Jej serce. Ten obraz jest wśród nas. To jest tajemnica miłości miłosiernej, która schodzi, dotyka człowieka, przebacza i dźwiga. Te wszystkie wydarzenia wiary Maryja zapisała w swoim sercu i dlatego słusznie może być nazywana żywą pamięcią o Jezusie. Pamięć bowiem to jest coś więcej niż tylko suchy zapis przeszłości. W przypadku Maryi, Dziewicy z Nazaretu, to ciągle żywy, uczłowieczony związek ze stającą się pośród nas tajemnicą Emmanuela, Boga z nami - tłumaczył hierarcha.

Wyjaśnił, że szczytową próbą macierzyństwa okazuje się obecność Maryi na Kalwarii, kiedy Jej Syn, zapowiedziany przez proroków, czyniący wszystkim dobrze, zwiastujący słowem i czynem wielkie dzieła Boga, zostaje wzgardzony, ubiczowany, odepchnięty przez Naród Wybrany i ukrzyżowany. - Dostrzegamy więc oczami wiary niezwykłą rolę Maryi wobec Jezusa, ale przychodzimy tutaj dziś do Niej, aby Ona nauczyła nas przechodzenia przez naszą ciemność wiary, bo otrzymana łaska wiary, tak jak w narodzie polskim od 1050 lat, wymaga ciągłej aktualizacji. Nie można jej traktować jak polisy ubezpieczeniowej na życie, ona musi być ciągłym, nowym spotkaniem z Bogiem, w różnych sytuacjach i dramatach naszego życia. Maryja uczy nas tej wierności Bogu wbrew nadziei.

- Maryjo, która jesteś żywą pamięcią o Jezusie i żywą pamięcią wspólnoty wierzących w Jezusa Chrystusa, prowadź nas w kolejne lata formacji i zjednoczenia z Twoim Synem, bądź z nami w każdy czas - zakończył homilię abp Depo.

W trakcie Mszy św. uroczyście odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, a delegacje poszczególnych sodalicji odebrały specjalne świece jubileuszowe (światło z Jasnej Góry).

Na zakończenie prezes Grzegorz Baran podziękował Księdzu Arcybiskupowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszoną homilię. Wyraził również wdzięczność za wspólną modlitwę ojcu generałowi paulinów i przeorowi Jasnej Góry oraz wszystkim zgromadzonym, w tym przede wszystkim Księżom Moderatorom, sodaliskom i sodalisom. Głos zabrała i podziękowała wszystkim również Teresa Moś, prezeska jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej.

Pielgrzymka zakończyła się  agapą w Domu Pielgrzyma.