Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2024  /  Dignitas infinita

Dignitas infinita

Dykasteria Nauki Wiary opublikowała deklarację o godności człowieka Dignitas infinita, nad którą prace trwały pięć lat. Dokument obejmuje papieskie magisterium z ostatniej dekady: od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po macierzyństwo zastępcze i eutanazję, od teorii gender po przemoc cyfrową.

„Nieskończona godność, niezbywalnie związana z istotą samego bytu, przysługuje każdej osobie ludzkiej, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności i jakiegokolwiek stanu lub sytuacji, w jakich się znajduje. Zasada ta, w pełni rozpoznawalna również przez sam rozum, stanowi podstawę prymatu osoby ludzkiej i ochrony jej praw. Kościół, w świetle Objawienia, bezwzględnie podkreśla i potwierdza tę ontologiczną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, i odkupionej w Jezusie Chrystusie” – czytamy w deklaracji.

Dokument przedstawia listę „niektórych poważnych naruszeń godności ludzkiej”. Jest to: „wszystko, co jest sprzeczne z samym życiem, takie jak każdy rodzaj zabójstwa, ludobójstwo, aborcja, eutanazja i samo dobrowolne samobójstwo”; ale także „wszystko, co narusza integralność osoby ludzkiej, takie jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i umysłowi, ograniczenia psychiczne”. I wreszcie, „wszystko, co uwłacza ludzkiej godności, takie jak nieludzkie warunki życia, arbitralne uwięzienie, deportacja, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodymi ludźmi, a nawet haniebne warunki pracy, w których pracownicy są traktowani jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jako wolne i odpowiedzialne osoby”.

Dignitas infinita do poważnych naruszeń godności osoby ludzkiej zalicza również handel ludźmi, karę śmierci i tortury dokonywane na więźniach w niektórych krajach.

W dokumencie dykasteria podkreśla, że aborcja „dokonana na życzenie ma cechy, które czynią ją szczególnie poważną i godną potępienia”. „Przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem (…). Każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju. Jest celem samym w sobie i nigdy nie jest środkiem do rozwiązania innych trudności” – czytamy w deklaracji.

„Kolejną tragedią, która zaprzecza ludzkiej godności, jest wojna, dziś, jak i w każdym innym czasie” – pisze dykasteria i zaznacza, że niosąc ze sobą zniszczenie i ból, wojna atakuje ludzką godność w perspektywie krótko i długoterminowej. I jest zawsze „porażką ludzkości”.

Watykański dokument przywołuje silną krytykę Kościoła wobec teorii gender, „która jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ zaciera różnice w dążeniu do zrównania wszystkich”.

„Kościół przypomina, że życie ludzkie, we wszystkich jego elementach, fizycznych i duchowych, jest darem Bożym, który należy przyjąć z wdzięcznością i oddać na służbę dobru. Chcieć dysponować samym sobą, tak jak to zaleca teoria gender, bez względu na tę podstawową prawdę o ludzkim życiu jako darze, oznacza nic innego jak uleganie odwiecznej pokusie, by człowiek stał się bogiem i konkurował z prawdziwym Bogiem miłości objawionym nam przez Ewangelię” – czytamy w deklaracji.

Teoria gender „stara się zaprzeczyć największej z możliwych różnic, jakie istnieją między żywymi istotami: różnicy płciowej”. Dlatego „należy odrzucić wszystkie te próby, które zaciemniają odniesienie do nieusuwalnej różnicy płciowej między mężczyzną a kobietą”.

„Nie możemy oddzielić tego, co jest męskie i żeńskie od dzieła stworzonego przez Boga, które jest uprzednie wobec wszystkich naszych decyzji i doświadczeń, i gdzie istnieją elementy biologiczne, których nie można ignorować” – zauważa dalej deklaracja.

Negatywnie oceniona jest również zmiana płci, która „zagraża wyjątkowej godności, jaką dana osoba otrzymała od momentu poczęcia”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią omawianego dokumentu. Jest on dostępny np. pod adresem: https://www.ekai.pl/dokumenty/deklaracja-dignitas-infinita/.