Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  Nagrody TOTUS TUUS

Nagrody TOTUS TUUS

15 października, w przeddzień tegorocznego Dnia Papieskiego, wręczone zostały na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody TOTUS TUUS. Wyróżnienia w formie statuetek w kształcie anioła wzbijającego się do lotu są przyznawane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w pięciu kategoriach różnym instytucjom i osobom za propagowanie i wcielanie w życie nauczania św. Jana Pawła II.

Tegorocznym laureatem w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” został teoretyk i krytyk muzyczny Stanisław Leszczyński za promocję muzyki polskiej, prezentację jej piękna i wartości w świecie.

W kategorii „Promocja godności człowieka” uhonorowano Fundację Gajusz za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji. Fundacja co roku wspiera 1000 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia pomoc psychologiczną na pediatrycznych oddziałach onkologicznych, prowadzi hospicjum domowe, stacjonarne i perinatalne, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny i Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie.

Nagroda TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana inicjatywie krakowskiego środowiska akademickiego „Dni Jana Pawła II” – za podjęcie i utrwalanie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli.

W kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka” wyróżniony został „Przewodnik Katolicki”, najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny, za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii.

Piątą nagrodą TOTUS TUUS jest Nagroda Specjalna, która w tym roku została przyznana ks. Leszkowi Kryży za „wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny”. Kapłan od ponad 10 lat jest dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, odbywając liczne podróże na tereny krajów byłego ZSRR i organizując pomoc dla tamtejszych wiernych. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.