Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2021  /  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 Oczekujemy na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodzoną pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim. W tym roku przypada 23 maja.

Zesłanie Ducha Świętego to urodziny Kościoła, bo właśnie wtedy - jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich - grono Apostołów zostało „uzbrojone mocą z wysoka", a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę.

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten doprowadził do końca dzieło zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Symbole Ducha Świętego to: woda, namszczenie, ogień, obłok i światło, pieczęć, ręka, palec, gołębica.

Warto bliżej przyjrzeć się darom Ducha Świętego, które otrzymujemy dzięki łasce Bożej.

- Dar Mądrości - łaska postrzegania wszystkiego oczami Boga. Duch Święty czyni chrześcijanina po prostu mądrym. Nie oznacza to, że mamy odpowiedź na wszystko i wszystko wiemy, ale posiadamy umiejętność rozeznania, kiedy dana rzecz jest od Boga, a kiedy nie jest. Innymi słowy: chodzi o rozeznanie, co mnie prowadzi do Boga, a co od Niego oddala.

- Dar Rozumu - rozbudza w nas zdolność wyjścia poza zewnętrzny aspekt rzeczywistości, ułatwia poznanie głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia. Nie oznacza to oczywiście, że chrześcijanin może zrozumieć wszystko i mieć pełną znajomość Bożych planów. Ale jednak ten dar sprawia, że rozumiemy sprawy „od strony Boga". - Można pojmować daną sytuację z inteligencją ludzką, roztropnością i jest to słuszne. Ale dogłębne rozumienie danej sytuacji, tak jak rozumie ją Bóg, jest skutkiem tego daru. Jezus zechciał zesłać nam Ducha Świętego, abyśmy mieli ten dar, abyśmy wszyscy mogli pojmować sprawy, tak jak pojmuje je Bóg, z Bożą inteligencją - mówił papież Franciszek w jednej ze swoich katechez.

- Dar Rady - poprzez ten dar to sam Bóg oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia, zachowania oraz drogę, która należy pójść. - Duch Święty w chwili, kiedy Go przyjmujemy i gościmy w naszych sercach, natychmiast zaczyna czynić nas wrażliwymi na Swój głos i ukierunkowywać nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego. Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci. Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii - tłumaczył papież Franciszek.

- Dar Męstwa - za pomocą tego daru Bóg wspiera nas w naszej słabości. W życiu nie brakuje sytuacji trudnych, kryzysowych, bolesnych, a wtedy Duch Święty uzdalnia nas do męstwa i ufności. Jednak dar ten potrzebny jest nie tylko w sytuacjach szczególnych, granicznych, ale powinien stanowić zasadniczą cechę życia chrześcijańskiego w zwyczajności naszego życia powszedniego. Męstwo to również po prostu wierność codziennym sprawom, zadaniom, własnemu powołaniu, gotowość do obrony ważnych dla nas wartości.

- Dar Umiejętności - jest to dar prowadzący nas do zrozumienia, poprzez rzeczywistość stworzoną, wielkości i miłości Boga i Jego głębokiego związku z wszelkim stworzeniem. - Gdy nasze oczy - mówił w katechezie papież Franciszek - oświecone są przez Ducha Świętego, to otwierają się na kontemplację Boga w pięknie przyrody i wspaniałości kosmosu, i prowadzą nas do odkrycia, że każda rzecz mówi nam o Bogu i Jego miłości. Wszystko to wzbudza w nas wielkie zdumienie i głębokie poczucie wdzięczności! Jest to uczucie, którego także doświadczamy, gdy podziwiamy jakieś arcydzieło sztuki lub jakieś cuda, które były owocem geniuszu i kreatywności człowieka. W obliczu tego wszystkiego Duch Święty prowadzi nas do chwalenia Pana z głębi naszego serca i rozpoznania w tym wszystkim, co mamy i czym jesteśmy, bezcennego daru Boga i znaku Jego nieskończonej miłości względem nas.

- Dar Pobożności - dar ten pozwala nam nie tylko wzrastać w relacji i komunii z Bogiem oraz prowadzi nas, by żyć jako Jego dzieci, ale także pomaga nam przelewać tę miłość na innych i uznać ich za braci. Dany nam przez Ducha Świętego dar pobożności czyni nas łagodnymi, spokojnymi, cierpliwymi, służącymi pokornie innym.

- Dar Bojaźni Bożej - Ojciec Święty Franciszek podkreśla, że dar ten nie oznacza lękania się Boga, gdyż wiemy dobrze, iż „Bóg jest Ojcem, że nas miłuje i pragnie naszego zbawienia i zawsze przebacza, zawsze! Dlatego nie ma powodów, aby się Go lękać". Bojaźń Boża natomiast jest „darem Ducha, który przypomina nam, jak bardzo jesteśmy mali przed Bogiem i Jego miłością oraz że naszym dobrem jest pokorne, naznaczone szacunkiem i ufnością, zdanie się w Jego ramiona. To właśnie jest bojaźnią Bożą: powierzenie się dobroci naszego Ojca, który tak bardzo nas kocha." - Bojaźń Boża pozwala nam sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem łaski i że naszą jedyną prawdziwą siłą jest naśladowanie Pana Jezusa oraz pozwolenie, by Ojciec mógł obdarzyć nas swoją dobrocią i swoim miłosierdziem. Tak więc ten dar Ducha Świętego udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, że jesteśmy dziećmi kochanymi bez miary. Otworzyć serce, aby dobroć i miłosierdzie Boże weszły w nas - mówił Franciszek.