Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2021  /  Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 13.08.1997r.

Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 13.08.1997r.

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 13 sierpnia 1997 r., papież mówił o Maryi jako wzorze macierzyństwa Kościoła. Oto fragment tego wystąpienia:

„Macierzyństwo Maryi (...) stanowi fakt jedyny i niepowtarzalny: Maryja bowiem, zanim zacznie pełnić macierzyńską misję wobec ludzi, jest Matką Jednorodzonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Natomiast Kościół jest Matką, ponieważ rodzi duchowo Chrystusa w wiernych i spełnia misję macierzyńską w odniesieniu do członków Mistycznego Ciała. Tak więc Maryja stanowi dla Kościoła doskonały wzór właśnie ze względu na swój niepowtarzalny przywilej Matki Boga.

Rozważając tajemnicę macierzyństwa Maryi, Lumen gentium przypomina, że urzeczywistniło się ono również dzięki Jej szczególnemu usposobieniu duchowemu: «Wierząc bowiem i będąc posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, Duchem Świętym zacieniona, niby nowa Ewa, która nie dawnemu wężowi, lecz wysłannikowi Boga dała wiarę nie skażoną żadnym wątpieniem».

Ze słów tych jasno wynika, że wiara i posłuszeństwo Maryi okazane w chwili zwiastowania, stanowią dla Kościoła godną naśladowania cnotę i w pewnym sensie dają początek jego macierzyńskiej misji w służbie ludzi wezwanych do zbawienia.

Boskiego macierzyństwa nie można rozpatrywać w oderwaniu od uniwersalnej roli, którą zbawczy plan Boży przyznał Maryi, a który Kościół nie waha się uznać: «Zrodziła (...) Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi (...), to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziałała swą miłością macierzyńską».

Kościół staje się matką, obierając sobie jako wzór Maryję. Sobór tak o tym mówi: «Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych».

Analizując ten opis macierzyńskiego dzieła Kościoła, możemy dostrzec, że narodziny chrześcijanina są tu w pewien sposób związane z narodzinami Jezusa, są niejako ich odzwierciedleniem: chrześcijanie są «z Ducha Świętego poczęci», a ich zrodzenie, będące owocem przepowiadania i chrztu, przypomina zrodzenie Zbawiciela. Ponadto Kościół, wpatrując się w Maryję, naśladuje Jej miłość, wierne przyjęcie słowa Bożego oraz uległość w wypełnianiu woli Ojca. Biorąc przykład z Dziewicy, urzeczywistnia płodne macierzyństwo duchowe.

Jednakże macierzyństwo Kościoła nie czyni zbytecznym macierzyństwa Maryi, która wywiera nadal wpływ na życie chrześcijan i przyczynia się do nadania Kościołowi macierzyńskiego oblicza. W świetle Maryi macierzyństwo wspólnoty kościelnej, które mogłoby się wydawać nieco abstrakcyjne, ujawnia się w sposób bardziej konkretny i osobisty w odniesieniu do każdego człowieka odkupionego przez Chrystusa. Okazując się Matką wszystkich wierzących, Maryja kształtuje w nich postawę autentycznego duchowego braterstwa i nieustannego dialogu.

Codzienne doświadczenie wiary, w każdej epoce i w każdym miejscu, ujawnia odczuwaną przez wielu potrzebę powierzenia Maryi potrzeb życia codziennego. Pełni ufności otwierają oni swe serca, by uprosić Jej macierzyńskie wstawiennictwo i uzyskać Jej niezawodną opiekę. Modlitwy zanoszone do Maryi przez ludzi we wszystkich epokach, liczne formy i przejawy kultu maryjnego, pielgrzymki do sanktuariów oraz do miejsc upamiętniających wielkie dzieła dokonane przez Boga Ojca poprzez Matkę Jego Syna, ukazują nadzwyczajny wpływ Maryi na życie Kościoła. Miłość Ludu Bożego do Dziewicy mówi o potrzebie osobistej więzi z niebiańską Matką. Jednocześnie duchowe macierzyństwo Maryi wspomaga i poszerza konkretne przejawy macierzyństwa Kościoła.

Obydwie matki - Kościół i Maryja - są niezbędne dla życia chrześcijańskiego. Można powiedzieć, że macierzyństwo jednej jest bardziej obiektywne a drugiej - bardziej wewnętrzne. Kościół staje się matką przez przepowiadanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, zwłaszcza chrztu, przez sprawowanie Eucharystii i odpuszczanie grzechów. Macierzyństwo Maryi znajduje swój wyraz we wszystkich dziedzinach przekazywania łaski, zwłaszcza w sferze relacji osobistych. Są to dwie nierozłączne formy macierzyństwa: obydwie pozwalają odkryć tę samą boską miłość, która pragnie udzielać się ludziom".