Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  O. dr Szymon Hiżycki OSB nowym opatem tynieckim

O. dr Szymon Hiżycki OSB nowym opatem tynieckim

O. dr Szymon Hiżycki OSB nowym opatem tynieckim

 O. dr Szymon Hiżycki OSB został nowym opatem tynieckim.

Wyboru dokonała wspólnota benedyktynów w Tyńcu, a werdykt zatwierdził opat prezes benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania NMP, do której należy tynieckie opactwo. O. Hiżycki ma 35 lat, pochodzi z Rabki i jest najmłodszym wybranym opatem w powojennej historii Tyńca i jednym z najmłodszych opatów w całych, prawie tysiącletnich dziejach tego niezwykłego miejsca. Do benedyktynów w Tyńcu wstąpił w 1999 r., święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r. Studiował teologię oraz filologię klasyczną, odbył także specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w Kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Szczególnie interesuje się postacią Ewagriusza z Pontu, Ojca Pustyni, jednego z najważniejszych starożytnych mistrzów duchowych.

Przez kilkanaście lat życia zakonnego o. Hiżycki był w klasztorze m.in. opiekunem ministrantów, duszpasterzem akademickim, bibliotekarzem, kronikarzem, redaktorem w wydawnictwie, a przez ostatnie dwa lata mistrzem nowicjatu i rektorem studiów odpowiedzialnym za formację duchowo - intelektualną młodych benedyktynów. Pełni też funkcję asystenta federacji sióstr benedyktynek sakramentek w Polsce. W różnych parafiach i klasztorach głosi rekolekcje, konferencje tematyczne, prowadzi dni skupienia, w prasie i portalach internetowych publikuje artykuły z zakresu życia duchowego. Napisał kilka książek, w tym ostatnio Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni. Jest cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym, człowiekiem głębokiej wiary, pokory i wielkiej modlitwy, bo to relacja z Bogiem jest dla niego najważniejsza. Szczególną miłością darzy Pismo Święte, którego obszerne fragmenty zna na pamięć. Mimo młodego wieku posiada we wspólnocie duży autorytet. Kadencja opata trwa 8 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

Nowy opat ma ogromną wiedzę o Tyńcu, jego historii i dniu dzisiejszym. Z pamięci cytuje fragmenty kronik i dzieł literackich, w których tyniecki klasztor się pojawia. A jest to przecież opactwo o długiej i bogatej historii, mające wielkie znaczenie w życiu Kościoła w Polsce. Powstało niedługo po wprowadzeniu chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.

Opactwa benedyktyńskie, chociaż zgrupowane w kongregacjach, są autonomiczne i nie wchodzą w skład żadnej prowincji zakonnej. Opat jest więc tam kimś więcej niż przeor czy nawet prowincjał w innych zakonach. Podczas ważniejszych uroczystości może nosić w trakcie liturgii mitrę oraz pastorał, a na co dzień nosi krzyż na piersiach i pierścień na dłoni, co upodabnia go trochę do biskupa. Posiada nad braćmi ze swojego opactwa władzę niepodzielną, będąc ich wyższym przełożonym. Decyduje o wszystkich zadaniach, jakie podejmują mnisi. Rządzi także całym życiem opactwa, odpowiadając za wszystkie dzieła tej ogromnej instytucji. Podlegają mu wszyscy urzędnicy klasztorni, ma prawo swobodnie ich powoływać i odwoływać. Jednak najważniejszym zadaniem opata jest prowadzenie duchowe wspólnoty, bo to przede wszystkim dla niej jest ustanowiony jako jej Ojciec (łacińskie abbas). Mnisi widzą w nim przedstawiciela samego Chrystusa. Zgodnie z Regułą św. Benedykta opat musi dbać głównie o dwie najważniejsze sprawy: wprowadzanie mnichów we właściwe rozumienie Słowa Bożego i ich żywą odpowiedź na Boże wezwanie. Cała zewnętrzna działalność opactwa (chociaż opat za nią też odpowiada i o niej decyduje) nie należy do jego podstawowych zadań. Ma w tym zakresie do pomocy braci, którzy pełnią funkcje takie jak m.in: przeor, podprzeor, mistrz nowicjatu, proboszcz parafii, wikariusz, szafarz, kustosz, prefekt gości, dyrektor wydawnictwa.

Benedykcja, czyli uroczyste wprowadzenie na urząd i błogosławieństwo nowego opata odbędzie się 21 marca o godz. 17.00. Uroczystości przewodniczyć ma metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

To właśnie w opactwie benedyktynów w Tyńcu w dniach 15 - 18 kwietnia br. odbędzie się II Międzynarodowy Kongres Sodalicji i Kongregacji Mariańskich.