Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Kwietniowe Spotkanie Plenarne ORRK

Kwietniowe Spotkanie Plenarne ORRK

Kwietniowe Spotkanie Plenarne ORRK

 Kwietniowe Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich poświęcone było refleksji nad tym, jak ruchy pomagają małżeństwom, rodzinom oraz parom niesakramentalnym w rozwoju duchowym.

Spotkanie potwierdziło fakt, że ruchy od początku swego istnienia jako istotną formę apostolstwa uznają rozwój rodziny. Obecny kryzys rodziny i małżeństwa oraz Synod poświęcony rodzinie jedynie intensyfikują wysiłki ruchów w tym zakresie.

O. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK podał, że obecnie do ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce należy ponad 3 mln osób, w tym ponad 1 mln małżeństw sakramentalnych. - I o te małżeństwa i rodziny musimy się bardzo troszczyć, aby wzrastały i się dobrze rozwijały - podkreślił o. Adam. Jednak zaznaczył, że członkowie ruchów w swoim apostolstwie i ewangelizacji posłani są również do innych małżeństw i rodzin. - Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o te małżeństwa, dla których organizujemy spotkania, kursy, sesje, którym proponujemy różne formy terapii i pomocy psychologicznej, jak również i materialnej. Chodzi tu również o tych, na których oddziaływujemy pośrednio naszym przykładem życia. Troszcząc się o własne małżeństwa i rodziny stale mamy przed oczyma i w naszym sercu tych wokół nas, którzy na nas patrzą, nas potrzebują, nawet wtedy kiedy się śmieją z chrześcijańskiego podejścia do rodziny, do małżeństwa, do posiadania dzieci - mówił przewodniczący ORRK.

Wśród wielu elementów formacji małżeństw w ruchach o. Schulz wymienił m.in. takie jak: wspólna niedzielna Eucharystia całej rodziny, wspólna modlitwa małżonków (również z dziećmi), dialog małżeński mający na celu wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, wspólne obchodzenie świąt kościelnych oraz rodzinnych, udział w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych przez ruch.

Mówiąc o postawie członków ruchów wobec związków niesakramentalnych o. Schulz podkreślił, że osoby żyjące w takich związkach, chociaż nie mogą przystępować do Komunii św., to jednak przynależą do Kościoła. - Owszem, niemożność przyjmowania sakramentów powoduje, że więź z Kościołem jest osłabiona, jednak nie ustaje - mówił o. Adam. - Głód i tęsknota za przyjęciem Chrystusa w postaci sakramentalnej mogą mieć także walor jednoczący z Bogiem. Papież Benedykt XVI, jako kardynał, prowadząc rekolekcje watykańskie w 1983 r., powiedział, że w jakiś sposób „niemożność przyjmowania Komunii sakramentalnej może się stać środkiem duchowego postępu, środkiem pogłębienia wewnętrznej komunii z Kościołem i z Panem, w cierpieniu coraz większej miłości, w oddaleniu umiłowanego". Natomiast św. Jan Paweł II już w 1981 r. apelował: „wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą - owszem, jako ochrzczeni powinni - uczestniczyć w jego życiu" (FC 84). Zwróćmy uwagę na to, że apel papieski o pomoc rozwiedzionym żyjącym w niesakramentalnych związkach skierowany jest nie tylko do duszpasterzy, ale do „całej wspólnoty wiernych". Stąd także i członkowie katolickich ruchów religijnych muszą postawić sobie pytanie: co możemy zrobić dla wspomnianych wyżej osób?

Szukając odpowiedzi na to pytanie prelegent mówił o konieczności propagowania tzw. komunii duchowej, którą Stolica Apostolska zaleca katolikom żyjącym w związkach niesakramentalnych. W tym kontekście przytoczył fragment listu  Annus Internationalis Familiae Kongregacji Nauki Wiary z 1994 r.: „Koniecznie trzeba pouczać zainteresowanych wiernych, że ich udział w życiu Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do kwestii przyjmowania Eucharystii. Należy pomagać tym wiernym w głębszym zrozumieniu wartości udziału w eucharystycznej ofierze Chrystusa, komunii duchowej, modlitwy, medytacji słowa Bożego, dzieł miłosierdzia i sprawiedliwości".      

O. Schulz podał również następujące przykłady działań na rzecz rozwoju własnej rodziny i innych rodzin:         

 • ukazywanie piękna i wartości życia małżeńskiego oraz rodzinnego - świadectwo życia rodzin
 • wspieranie się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w rodzinie
 • podejmowanie różnych form „dialogu małżeńskiego"
 • modlitwa w intencji rodzin
 • wspólne obchodzenie świąt kościelnych oraz rodzinnych
 • dbanie o podtrzymywanie tradycji rodzinnych
 • formacja prorodzinna dzieci oraz młodzieży
 • walka z wszelkimi przejawami ideologii gender
 • organizowanie specjalnych spotkań formacyjnych dla rodzin w ramach naszego ruchu, ale także otwartych na innych
 • zakładanie i prowadzenie rodzinnych domów dziecka
 • wspieranie finansowo rodzin wielodzietnych
 • praca w poradni dla rodzin
 • prowadzenie terapii małżeństw i rodzin
 • pomoc parom niesakramentalnym w ich rozwoju duchowym oraz w utrzymaniu więzi z Kościołem
 • formacja osób zajmujących się pracą z rodzinami
 • pomoc kobietom w realizacji ich macierzyństwa