Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2011  /  Nawracajmy się, słuchając Pana

Nawracajmy się, słuchając Pana

Nawracajmy się, słuchając Pana

W Środę Popielcową, 9 marca, rozpoczyna się 40-dniowe przygotowanie do przeżywania tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Kościół zachęca wiernych do zgłębiania Słowa Bożego, podkreślając, że nawrócenie dokonuje się poprzez słuchanie Pana. Benedykt XVI zwraca uwagę na chrzcielny charakter Wielkiego Postu i tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy, które uczą żyć radykalną miłością Chrystusa.

Wielki Post, który prowadzi nas do świętowania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła drogocennym i ważnym okresem liturgicznym, podkreśla w orędziu na Wielki Post papież Benedykt XVI. Zachęca, by był on przeżywany z należnym zaangażowaniem.

Okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do przeżycia misterium paschalnego Chrystusa, ma podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Papież zwraca uwagę, że Kościół od zawsze łączy Wigilię Paschalną z celebracją chrztu.  Nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez Sakrament Chrztu każdego dnia nas pobudza, by uwolnić nasze serce od ciężaru rzeczy materialnych, od egoistycznego przywiązania do ziemi, które nas zubaża i które przeszkadza nam w byciu dyspozycyjnymi i otwartymi na Boga i na bliźniego, pisze Benedykt XVI. Papież podkreśla też wagę chrztu udzielanego w dzieciństwie, bo ukazuje on, że chodzi o dar Boga, nikt poprzez własne siły nie zasługuje na życie wieczne. Pisze także o szczególnym spotkaniu z Chrystusem, które wówczas następuje. Chrzest nie jest więc rytem z przeszłości, podkreśla Ojciec Święty.

Charakter chrzcielny Wielkiego Postu uwidacznia liturgia Słowa Bożego i czytane w kolejne niedziele Ewangelie: o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. W Wigilię Paschalną wierni uroczyście odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. W tę Noc tradycyjnie chrzest przyjmują dorośli.

Aby wejść na poważnie na drogę wiodącą do Wielkiej Nocy i przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego cóż może być bardziej stosowne, niż pozwolić się prowadzić Słowu Bożemu? - pisze Benedykt XVI. Tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy nazywa wyrazami zaangażowania w nawrócenie, poprzez które Wielki Post uczy żyć w świecie coraz bardziej radykalną miłością Chrystusa. Okres wielkopostny jest dogodnym momentem, aby na nowo uznać naszą słabość, przyjąć, ze szczerą rewizją życia, odnawiającą Łaskę Sakramentu Pokuty i podążać w zdecydowany sposób w stronę Chrystusa - pisze także Papież.

Tegoroczny program duszpasterski Kościół domem i szkołą komunii koncentruje się na komunii z Bogiem, czyli doskonaleniu modlitwy oraz uczestnictwa w liturgii. Jedną z propozycji Kościoła w Polsce na Wielki Post jest podjęcie lectio divina. Ks. Edward Staniek zwraca uwagę na sposób czytania Pisma Świętego, który nie jest studium, a modlitwą. Modlitewne czytanie Pisma Świętego nie tylko karmi intelekt, ale kształtuje serce. Ono jest komunią z Bogiem otwartą na wielkie bogactwo Objawienia wyjaśnia.

Duszpasterze zwracają uwagę na niebezpieczeństwo powierzchowności i formalizmu kolejkowych spowiedzi.  Spowiedź nie powinna być jakimś machinalnym, przedświątecznym rytuałem, lecz ma być włączona w całe życie wiary, modlitwy, pracy nad sobą i systematyczną formację - podkreśla ks. Mariusz Pohl. Duchowny proponuje nabożeństwa pokutne z indywidualną spowiedzią.  Wspólny rachunek sumienia, poprzedzony dodatkowo konferencją, jest doskonałą katechezą, skutecznie kształtującą sumienie i uświadamiającą istotę grzechów, dodaje. Zachęca, by w parafiach tak przygotowano spowiedź świąteczną, by do maksimum dopomóc w jej owocnym przeżyciu. - Już samo wyłożenie w ławkach kartek z propozycją rachunku sumienia może stać się skutecznym narzędziem łaski - wskazuje.

Do wprowadzenia w parafii wspólnej modlitwy Liturgią Godzin w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę zachęca Krzysztof Jankowiak z Ruchu Światło-Życie. Liturgia Godzin to oficjalna modlitwa Kościoła, zawierająca fragmenty z Pisma Świętego.  Najlepszym czasem do wprowadzenia wspólnej modlitwy jest właśnie Triduum Paschalne. Stopniowo wzrasta świadomość, iż to są największe święta naszej wiary. Świadomi chrześcijanie w coraz większym stopniu są gotowi uczestniczyć nie tylko w liturgiach Triduum, ale przeżywać całe dni na modlitwie. Najczęściej zaprasza się do wspólnej modlitwy właśnie w te dni  odbywają się wtedy jutrznie, czasem połączone z godziną czytań, niekiedy godzina czytań osobno tłumaczy.

(Komisja Duszp./md Š Biuro Prasowe KEP 2011)