Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Nowy rok liturgiczny

Nowy rok liturgiczny

 Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Proponujemy, aby był to również początek nowej tematyki w pracy formacyjnej naszych wspólnot sodalicyjnych. Do wszystkich Sodalicji Mariańskich została już wysłana broszura zawierająca sugerowane teksty modlitw i rozważań na najbliższe miesiące.

Po zakończeniu tematyki związanej z Jubileuszem 450-lecia pracy Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, proponujemy, aby na naszych spotkaniach sodalicyjnych podjąć rozważania dotyczące Eucharystii, gdyż stanowi Ona centrum trzyletniego programu duszpasterskiego. Temat nadchodzącego roku 2021-2022 brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa". Mottem biblijnym tego roku są słowa z Ewangelii św. Jana: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57).

Spotkania, począwszy od grudnia do czerwca, mogą być poświęcone pogłębieniu zagadnień dotyczących misterium obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Przygotowaliśmy siedem tematów skupionych w dwóch blokach.

W pierwszym bloku są cztery tematy dotyczące aspektów obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Można powiedzieć, że obecność realna Chrystusa w Eucharystii, zwłaszcza pod postaciami chleba i wina, została niejako zintegrowana z innymi formami i sposobami Jego obecności w Kościele. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazała bowiem szerszy zakres obecności Chrystusa. Jest On obecny także w: zgromadzeniu liturgicznym, Słowie Bożym i w osobie celebrującego. Wspomniana Konstytucja w numerze siódmym stwierdza:

„Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż «Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów», czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: «Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich» (Mt 18, 20).

W krótkich tekstach formacyjnych przybliżamy te sposoby obecności Chrystusa. Piszą o nich: ks. Mateusz Mickiewicz (Chrystus obecny w osobie kapłana celebrującego), ks. Mariusz Szmajdziński (Chrystus obecny w Słowie Bożym), ks. Stanisław Czenczek (Chrystus obecny w zgromadzeniu liturgicznym).

Drugi blok formacyjny stanowią teksty przedstawiające życie i działalność świętych i błogosławionych kochających Eucharystię. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ich gorliwość w karmieniu się Ciałem Pańskim i zaangażowanie w kult Eucharystii. Wybraliśmy: św. Tarsycjusza, męczennika, bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. Carlo Acutisa. Ich postaci opisują kolejno: Dorota Paluch, s. Maria SBDNP i Krystyna Tkaczyk.