Strona główna  /  Propozycje formacyjne  /  Rok 2018  /  Duch Święty w apostolstwie świeckich

Duch Święty w apostolstwie świeckich

 W poprzednim serwisie rozpoczęliśmy omawianie tekstu o. Adama Schulza SJ na temat Ducha Świętego w apostolstwie świeckich. Materiał zamieszczony jest w najnowszym biuletynie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Dziś dalszy ciąg omówienia tego tekstu.

Przewodniczący ORRK podkreśla, że podstawową formą apostolstwa w ruchach i stowarzyszeniach katolickich jest apostolstwo podejmowane indywidualne przez poszczególnych członków ruchów. „Poprzez apostolską aktywność świeccy przemieniają świat, otwierają go bardziej na działanie Boga, wprowadzają weń więcej miłości, prawdy, uczciwości, nadziei. Dzięki zjednoczeniu z Chrystusem uwalniają świat wokół nich od zła, poprzez tworzenie dobra. W ten sposób radzą sobie też z nędzą, niesprawiedliwością oraz zakłamaniem" - pisze o. Adam.

Jego zdaniem należy dążyć do tego, aby apostolstwo w ruchach było apostolstwem wspólnotowym zarówno wtedy, kiedy jest realizowane indywidualnie, jak i wtedy, kiedy jest podejmowane wspólnie z innymi członkami wspólnoty, z ludźmi spoza ruchu np. w parafii.

O. Schulz zaznacza, że apostolstwo członków ruchów wyraża się poprzez:

- świadectwo stylu życia: a więc jakość pracy zawodowej, tworzenia rodziny itp.

- oraz konkretne działania, które można nazwać działaniami apostolskimi.

 „Fundamentalne zaangażowania człowieka świeckiego obejmujące życie w rodzinie lub samotność z Bogiem, pracę zawodową oraz odpoczynek - powinny zostać przekształcone w apostolstwo, tak aby były jego świadectwem wiary i miłości. Ta podstawowa forma apostolstwa, oddziaływania na innych przez świadectwo życia, jest wzbogacona świadomie podjętymi działaniami rozpoznanymi jako osobisty lub wspólnotowy program apostolski" - tłumaczy jezuita.

O. Schulz wymienia niektóre z działań apostolskich, pogrupowane w poszczególnych obszarach tematycznych, realizowane w ruchach i stowarzyszeniach. Jest to też propozycja działań, z których część mogą podjąć również nasze wspólnoty sodalicyjne:

 

1. Rodzina:

- Formacja prorodzinna dzieci oraz młodzieży.

- Prowadzenie terapii dla rodzin przeżywających trudności.

- Zakładanie i prowadzenie rodzinnych domów dziecka.

- Zakładanie rodzin zastępczych oraz adopcyjnych.

- Pomoc parom niesakramentalnym w ich rozwoju duchowym oraz w utrzymaniu więzi z Kościołem.

- Walka z wszelkimi przejawami ideologii gender.

 

2. Ochrona życia

- Pomoc kobietom, które dokonały aborcji  w pojednaniu się z Bogiem.

- Udział w Marszach dla Życia.

- Oddziaływanie na instytucje państwowe i europejskie, aby w swoich działaniach szanowały życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

- Wsparcie wszelkich inicjatyw zmierzających do zmiany naszego prawa, tak aby bardziej służyło ono ochronie życia.

 

3. Ewangelizacja

- Prowadzenie rekolekcji, kursów, sesji ewangelizacyjnych oraz pomoc w rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii.

- Odważne przyznawanie się  do wiary w Jezusa Chrystusa a zarazem prowadzenie dialogu z ludźmi niewierzącymi.

- Ewangelizacja poprzez wykorzystywanie mediów: internetu, prasy, telewizji oraz radia.

- Formacja osób zajmujących się ewangelizacją.

 

4. Apostolstwo poprzez formację

- Organizowanie i prowadzenie sesji, seminariów oraz spotkań formacyjnych dla osób spoza  ruchu.

- Prowadzenie rekolekcji, Ćwiczeń Duchowych dla osób poszukujących pogłębionej relacji z Bogiem.

- Formacja liderów życia kościelnego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego, gospodarczego oraz politycznego.

- Prowadzenie katechizacji zarówno zorganizowanej, jak i nieformalnej w grupach i w rodzinach.

 

5. Działania zmierzające do rozwoju Kościoła lokalnego

- Angażowanie się w tworzenie wspólnoty parafialnej, poprzez aktywny udział w liturgii, współpracę w radzie parafialnej, pomoc w innych działaniach w parafii. Rozpoznawanie potrzeb parafii i dostosowywanie do nich działań.

- Udział w pracach rady duszpasterskiej oraz w innych instytucjach diecezjalnych.

- Obrona Kościoła przed nieuzasadnionymi atakami medialnymi.

- Praca na rzecz kształtowania pozytywnego obrazu Kościoła w środowisku rodzinnym, pracy zawodowej oraz innych grupach społecznych.

 

6. Działania na rzecz pomocy ludziom ubogim

- Podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia własnej godności osobom dotkniętym różnego rodzaju ubóstwem poprzez ich aktywizację i pokazywanie im możliwości dróg wyjścia z sytuacji.

- Organizowanie pomocy materialnej dla osób bezdomnych oraz głodujących.

Pomoc świadczona na rzecz funkcjonowania kuchni dla ubogich, banków żywnościowych albo społeczno-charytatywnie funkcjonujących gabinetów lekarskich dla biednych oraz organizowanie kiermaszów charytatywnych, zbiórek, aukcji, balów charytatywnych, loterii.

- Rozwój wolontariatu na rzecz posługi ubogim.

 

7. Młodzież i dzieci

- Praca na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie.

- Troska o dobre wykształcenie dzieci i młodzieży. Współpraca ze szkołą, nauczycielami (pomoc organizacyjna, aktywny udział w życiu szkoły).

- Pomaganie we właściwym rozwoju seksualności młodych ludzi.

- Uczenie ludzi młodych patriotyzmu.

- Poszukiwanie dróg odnalezienia się młodego pokolenia w Kościele.

 

8. Praca z osobami starszymi

- Walka przeciw różnym formom eutanazji społecznej, kulturowej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

- Reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia oraz przemocy wobec ludzi starszych.

- Praca na rzecz duchowego rozwoju osób starszych.

- Pomoc, towarzyszenie, obecność przy osobach starszych.

- Wspieranie osób opiekujących się osobami chorymi i starszymi w rodzinie.

 

9. Praca na rzecz chorych

- Niesienie pomocy chorym, w tym osobom starszym, wymagającym opieki w naszych rodzinach oraz wśród naszych bliskich, znajomych.

- Wspieranie i formacja duchowa osób opiekujących się chorymi.

- Organizowanie rekolekcji, dni otwartych/skupienia dla chorych i innych form pomocy duchowej.

- Praca na rzecz niepełnosprawnych zarówno fizycznie, jak i intelektualnie.

- Praca jako wolontariusze w hospicjach i innych punktach opieki lekarskiej.

 

10. Ekologia

- Kształtowanie świadomości chrześcijańskiej i wrażliwości związanej z ochroną środowiska naturalnego. Pogłębienie znajomości nauczania Kościoła w kwestii ekologicznej.

- Dbanie o ekologiczny styl życia w naszej rodzinie (ekologia domowa) i promowanie go innym (segregacja śmieci, troska o oszczędne używanie wody, o ciszę, dbanie o ograniczenie zużywania energii, i innych dóbr naturalnych itp.). Działania indywidualne: zbiórka makulatury, elektroodpadów, nakrętek, oszczędzanie prądu, wody, podpisywanie protestów przeciwko GMO.

- Troska, by żywność, którą kupujemy i spożywamy była naturalna i ekologiczna. Realizacja programu: „zdrowa kuchnia najlepiej dba o nasze zdrowie".

- Prowadzenie ogródka, działki lub sadu, z troską o jak najmniejsze zatruwanie środowiska naturalnego, a jeśli to możliwe to o ekologiczne uprawy.

 

11. Kultura

- Promowanie wartościowej kultury (np. filmy, książki, wystawy, wieczory poetyckie, wernisaże, rekolekcje ze sztuką) we własnym otoczeniu i przy wykorzystaniu mediów.

- Troska o kulturę naszych spotkań, w tym liturgii (śpiew, muzyka itp.).

- Wspieranie dobrej twórczości początkujących artystów.

- Poszukiwanie sposobów ewangelizacji poprzez kulturę i podejmowanie działań w tym kierunku. Wykorzystanie wydarzeń kulturalnych do dialogu i promowania wartości wśród ludzi z „pogranicza Kościoła" (inicjowanie takich wydarzeń).

 

12. Środki społecznego przekazu

- Wykorzystywanie mediów do podejmowania inicjatyw obywatelskich, społecznych, duszpasterskich, charytatywnych, biorąc w nich czynny udział i oferując pomoc organizacyjną i merytoryczną.

- Prowadzenie poprzez media aktywnej polityki informacyjnej ruchu, parafii.

- Formacja w kierunku właściwego korzystania z nowoczesnych mediów.

- Przygotowywanie członków ruchu do brania aktywnego udziału w dyskusjach telewizyjnych, radiowych oraz w innych mediach.

 

13. Gospodarka

- Promowanie aktywności gospodarczej zgodnej z nauką społeczną Kościoła.

- Dbanie o to, aby praca człowieka była szanowana i należycie wynagradzana.

- Organizowanie nowych miejsc pracy, by ograniczyć bezrobocie.

- Samoograniczanie się w konsumpcji i używaniu dóbr materialnych i naturalnych, kształtowanie postawy odpowiedzialnego konsumenta.

- Kupowanie produktów polskich producentów i przez to sprzyjanie ich wytwarzaniu oraz utrzymaniu miejsc pracy.

- Bojkot kupowania wyrobów firm, które działają nieetycznie. Promowanie producentów, którzy w swojej pracy kierują się etycznymi zasadami zarówno w produkcji, jak i sprzedaży oraz uwzględniają  wpływ na środowisko, jak i odpowiedzialność społeczną.

 

14. Polityka

- Zaangażowanie w działalność polityczną na poziomie samorządowym i ogólnokrajowym, zachowując i promując tą drogą wartości chrześcijańskie.

- Refleksja z perspektywy nauki społecznej Kościoła nad aktualnymi wydarzeniami oraz procesami społecznymi zachodzącymi w życiu społeczno-politycznym.

- Pielęgnowanie i rozwijanie postawy patriotyzmu wśród członków ruchu oraz w swoim środowisku.

- Walka z wszelkimi formami wykluczenia społecznego - nie tylko mniejszości, ale również większości.