Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Praca na rzecz rozwoju Kościoła lokalnego

Praca na rzecz rozwoju Kościoła lokalnego

Praca na rzecz rozwoju Kościoła lokalnego

Kontynuujemy omawianie Programu Apostolskiego Ruchów. Tym razem rozważymy temat „Praca na rzecz rozwoju Kościoła lokalnego".

Kościół zachęca świeckich do czynnego udziału w życiu własnego Kościoła lokalnego. Każdy z nas mieszka na terenie jakiejś diecezji i warto angażować w jej życie poprzez udział w wydarzeniach ogólnodiecezjalnych, czy jakąś konkretną pomoc w ich organizacji. Czasem, na zaproszenie biskupa miejsca, możliwy jest udział w pracach diecezjalnej rady duszpasterskiej i/lub synodzie diecezjalnym. Oczywiście nie sposób przecenić wartości modlitwy za biskupów, duchowieństwo i świeckich diecezjan.

Jeszcze ważniejszy jest udział świeckich w życiu swojej parafii. Dokumenty Kościoła podkreślają, że działalność świeckich we wspólnotach kościelnych jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może być zwykle w pełni skuteczne. „W aktualnych warunkach świeccy mogą i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla rozbudzenia misyjnego zapału w stosunku do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego życia" - pisze  św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici.

Papież podkreśla, że parafia żyje i działa głęboko włączona w ludzkie społeczności, solidarna z ich dążeniami i dramatami. „Zdarza się dość często - czytamy dalej w adhortacji - zwłaszcza w niektórych krajach i środowiskach, że w społeczności tej zachodzą gwałtowne procesy rozkładu i dehumanizacji. Człowiek czuje się tam zagubiony i zdezorientowany, ale jego serce coraz silniej pragnie przeżywać i krzewić bardziej braterskie i bardziej ludzkie formy współżycia. Parafia jest w stanie zaspokoić to pragnienie, gdy przy czynnym udziale świeckich pozostaje wierna swojemu pierwotnemu powołaniu i misji bycia w świecie miejscem zjednoczenia wiernych, a zarazem znakiem i narzędziem powołania wszystkich ludzi do życia w komunii; jednym słowem powinna stać się domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu".

Jakie mogą być nasze działania zmierzające do rozwoju Kościoła lokalnego, parafii oraz diecezji? Program wymienia następujące przykłady:

 • Angażowanie się w tworzenie wspólnoty parafialnej, poprzez aktywny udział w liturgii, współpracę w radzie parafialnej, pomoc w innych działaniach w parafii. Rozpoznanie potrzeb parafii i dostosowanie działań do nich.
 • Udział w pracach rady duszpasterskiej oraz w innych instytucjach diecezjalnych.
 • Obrona Kościoła przed nieuzasadnionymi atakami medialnymi.
 • Praca na rzecz kształtowania pozytywnego obrazu Kościoła w środowisku rodzinnym, pracy zawodowej oraz innych grupach społecznych.
 • Podejmowanie i propagowanie modlitwy za kapłanów.
 • Poznawanie i propagowanie wiedzy na temat dokumentów Kościoła i aktualnych problemów.
 • Wykorzystanie mediów (np. strony internetowe) na rzecz ukazywania prawdziwego oblicza Kościoła.
 • Uczenie odpowiedzialności za finansowe utrzymanie parafii.
 • Przygotowanie do służby liturgicznej ołtarza nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i lektorów.
 • Pomoc w przygotowaniu do przyjęcia przez osoby poszukujące sakramentów: chrztu, bierzmowania, Eucharystii, małżeństwa, pokuty i pojednania, namaszczenia chorych.
 • Wspieranie misji w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy.
 • Modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych i kształtowanie klimatu w rodzinach, który sprzyja rozwojowi powołań.