Strona główna  /  Podstawowe zasady SM  /  Istota i cele Sodalicji

Istota i cele Sodalicji

Istota i cele Sodalicji

I.

Sodalicja Mariańska jest religijnym stowarzyszeniem kościelnym, o zadaniach formacyjnych i apostolskich, oddanym w sposób szczególny Najświętszej Maryi Pannie, Bogarodzicy i Matce Kościoła.

II.

Celem Sodalicji jest formowanie swoich członków na ludzi żyjących pełnią Ewangelii oraz szczególnie odpowiedzialnych za Kościół i jego misję w świecie. Ponieważ w tajemnicy Chrystusa i Kościoła miejsce specjalne i wyjątkowe zajmuje Maryja - Matka Zbawiciela i nasza - a zarazem najdoskonalszy wzór wiary, Sodalicja idzie za Nią drogą wiary, powierza się jej opiece i zawierza całkowicie. W ten sposób staje się maryjną szkołą życia i działania chrześcijańskiego.

III.

Charakter życia wewnętrznego sodalisów, czyli ich duchowość wyraża hasło: „Per Mariam ad Jesum".

A. Sodalicyjne „per Mariam" wyrasta z rozważania miejsca i roli Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła jako Matki Kościoła i każdego człowieka, Pośredniczki u jedynego Pośrednika - Chrystusa, oraz Tej, która „przoduje w pielgrzymce wiary". Jednocześnie zaś. zajmując tak wyjątkowe miejsce w historii Zbawienia, jest Maryja uosobieniem pełni i piękna człowieczeństwa. Sodalisi, podziwiając świętość i piękno postaci Maryi, otaczają Ją najgłębszą czcią i miłością. Jej, jako Pośredniczce, powierzają wszystkie sprawy własne, Kościoła i świata. Idą drogą wskazaną przez Nią, jako przez Przewodniczkę, i pragną upodabniać się do Niej jako do Wzoru.

1. Wzór Maryi - to przede wszystkim dopełniona miłością i nadzieją wiara w Boga i Bogu. aż do zawierzenia Mu bez reszty i całkowitego poświęcenia siebie Osobie i dziełu Chrystusa: „Oto ja służebnica Pańska. ..".

2. Droga przez Nią wskazana - to posłuszeństwo wierze oparte na modlitewnym obcowaniu z tajemnicą Chrystusa jako Boga, który stał się Człowiekiem, potwierdzone świadectwem życia i podkreślone troską o obecność Chrystusa w życiu braci.

3. Naśladując Maryję jako Wzór i idąc Jej drogą, sodalisi wchodzą w głębię tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, a tym samym w głąb tajemnicy Kościoła. Jednocześnie odnajdują w Maryi najbardziej osobisty dar Chrystusa dla każdego człowieka i odpowiadają również osobistym oddaniem i zawierzeniem. W ten sposób - wprowadzając Matkę Jezusa w głąb swojego życia wewnętrznego - sami wchodzą w pełny zasięg Jej macierzyńskiej miłości, kierującej wszystkich do Jej Syna.

4. Uroczystym wyrazem takiej postawy i drogi duchowej sodalisów jest ślubowanie sodalicyjne, w którym przyjmując Maryję jako swą Matkę i Panią, oddają się Jej całkowicie jako słudzy i dzieci.

5. Natomiast praktycznym jej znakiem jest hymn sodalicyjny „Błękitne rozwińmy sztandary" i pozdrowienie sodalicyjne: „Nos cum Prole Pia - benedicat Virgo Maria".


B. Wezwanie „ad Jesum" znajduje u sodalisów wyraz przede wszystkim:

1. W skupieniu się na tajemnicy Kościoła jako Ludu Bożego, Mistycznego Ciała Chrystusa. Tajemnica ta - ucząc sodalisów, że nie tylko należą do Kościoła, ale są Kościołem - stanowi punkt centralny życia duchowego Sodalicji i drogowskaz w jej działaniu.
a. W stałej świadomości uczestniczenia w potrójnej posłudze Chrystusa przez:
b. autentyczne przyjęcie Ewangelii, świadczenie o Jej prawdzie całym życiem oraz głoszenie Jej słowem i czynem (posługa prorocka),
c. ofiarowanie Bogu siebie samych i całego świata w nieustannej łączności z ofiarą Chrystusa (posługa kapłańska),
d. panowanie nad sobą, służbę Chrystusowi w braciach, przywracanie właściwego znaczenia i wartości wszystkim sprawom i dziedzinom życia (posługa królewska).
2. Uczestnicząc w tej potrójnej posłudze Chrystusa, sodalisi realizują Jego wezwanie do świętości własnej i uświęcania bliźnich.


IV. Charakter i zakres działalności Sodalicji wiąże się ze specyficznym powołaniem każdego sodalisa do apostolstwa w świecie. Oznacza to, że włączeni także w małą rzeczywistość doczesną, podejmują z pełną gotowością i ofiarą, w sposób twórczy i odpowiedzialny, wyzwania stawiane przez współczesną cywilizację we wszystkich jej dziedzinach, w pełnym poczuciu współodpowiedzialności za Kościół.