Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2018  /  Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

 Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce odbył się 16 czerwca w Warszawie.

Tegoroczny Zjazd rozpoczął się Mszą św. w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej kościoła Narodzenia NMP w Warszawie przy Al. Solidarności.

Eucharystii przewodniczył o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji SM, w koncelebrze z ojcem Marcinem Minczyńskim OSPPE z Jasnej Góry.

W homilii o. Emilio nawiązał do tegorocznego Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Dzień Środków Społecznego Przekazu, które poświęcone zostało tematowi „Fake news, a dziennikarstwo pokoju". Dziś kłamstwa w mediach określane są często jako fake news, czyli po prostu fałszywa wiadomość. Zdaniem Ojca Asystenta temat prawdy i kłamstwa dotyczy również życia sodalisów. Musimy żyć w prawdzie, a nie kłamstwie i umiejętnie odróżniać jedno od drugiego. - Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się oczyścić przez prawdę - podkreślił o. Emilio i dodał, że na tej drodze to Bóg jest Tym, który daje prawdziwe poznanie naszej własnej grzeszności, ale jednocześnie Jego własnego miłosierdzia.

Sodalis, jak stwierdził o. Emilio, powinien być człowiekiem prawdy i prawdą żyć w rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie, Kościele. - Aby się bronić, nie potrzebujemy nienawiści, ale czystej prawdy - mówił Ojciec Asystent.

Po Mszy św. ks. Robert Strzemieczny, proboszcz parafii Narodzenia NMP, opowiedział o ciekawej i oryginalnej historii parafialnej świątyni. 

Kościół, wybudowany w latach 1683 - 1731, pierwotnie należał do zakonu karmelitów trzewiczkowych. Z tamtych czasów zachował się tu uroczyście świętowany odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Po Powstaniu Styczniowym świątynia przeszła na własność diecezji. W głównym ołtarzu uwagę zwraca słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Matka Boża, zwana Panią na Lesznie, trzyma w prawej ręce berło, a Dzieciątko jabłko królewskie. Oboje mają na głowach korony, przy czym koronę Matki Bożej podtrzymują aniołki. Jest to kopia obrazu Matki Bożej Białynickiej z Białynicz koło Mohylewa. W czasie Powstania Warszawskiego obraz spłonął, ale tuż po wojnie malarka Helena Grabska wykonała jego kopię. W 2012 r.

złodzieje zerwali z obrazu suknię, koron już nie zdążyli. W 2016 r., po uroczystym odsłonięciu, wiernym ukazała się Matka Boża w srebrnej, ozdobnej sukni i w odnowionych koronach.

Bardzo ciekawym wydarzeniem w życiu kościoła było jego przesunięcie w 1962 r. Do dziś mówi się o tym kościele popularnie jako o „przesuwanym". Po wojnie, ulica Świerczewskiego została znacznie poszerzona, a odbudowana ze zniszczeń wojennych świątynia znalazła się prawie na środku jezdni. W konsekwencji podjęto wówczas operację przesunięcia kościoła do tyłu, w kierunku północnym, o 21 metrów. Do dziś przed kościołem można zauważyć na ulicy i chodniku ślady pierwotnego położenia świątyni. Kościół był przesuwany po specjalnych torowiskach, za pomocą lin i wyciągarek ręcznych.

Po Mszy św. i krótkim zwiedzaniu kościoła Delegaci zabrali się w siedzibie szkół sodalicyjnych przy ul. Ogrodowej. Przybyli przedstawiciele sodalicji z: Częstochowy, Warszawy - Ogrodowej, Olsztyna, Ełku, Czeladzi, Torunia, Krakowa, Przemyśla. Obecni byli członkowie Zarządu Federacji SM w Polsce, Komisji Rewizyjnej, Asystent Kościelny Federacji o. Emilio de Cardenas, a także przełożony wspólnoty Marianistów w Polsce - br. Jose Ignacio. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, a następnie Grzegorz Baran, prezes Zarządu Federacji SM powitał wszystkich. Przestawił sprawozdanie Zarządu z działalności Federacji w 2017 r., a także sprawozdanie finansowe.

Poinformował, że jesienią Zarząd Federacji zamierza zorganizować spotkanie robocze z prezesami poszczególnych sodalicji, na którym omówione zostaną działania apostolskie wspólnot sodalicyjnych i wytyczone kierunki dalszego działania. Po to, aby jeszcze lepiej rozwijać ideę sodalicyjną, aby nasze grupy się powiększały i powstawały nowe. Szczególnie istotne jest, zdaniem Grzegorza Barana, apostolstwo wśród ludzi młodych, u których poziom religijności bardzo spada.

Pan Prezes poprosił również wszystkie sodalicje o pomoc w przygotowaniu specjalnej konferencji i okolicznościowej publikacji w związku z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Jak wiemy, Sodalicje Mariańskie poprzez gruntowną formację sodalisek i sodalisek, a także ich pracę na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie, wniosły ogromny wkład w wielkie dzieło odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Działalność sodalicji szczególnie widoczna była w obszarze wiary, nauki, kultury i oręża. Dlatego bardzo proszę poszczególne Sodalicje Mariańskie, aby zajrzały do swoich archiwów, kronik, zbiorów, poszukały tam śladów wspomnianego zaangażowania na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości i w ciągu 3 miesięcy przygotowały na ten temat materiał. Warto wydobyć te pamiątki, zapisy, wspomnienia i przedstawić wszystkim tym, którzy tych faktów nie znają - mówił Grzegorz Baran.

Następnie Maria Szymańska - Czaja przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. Przypomniała, że w minionym roku prace Zarządu koncentrowały się na:

- przygotowaniu i koordynacji programu formacyjnego dla sodalicji, związanego z obchodami 300 - lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Z tej okazji zostały wydane specjalne materiały formacyjne, które miały pomóc sodaliskom i sodalisom w odpowiednim przygotowaniu się do Jubileuszu Koronacji;

- przygotowaniu i koordynacji Zjazdu Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce, który odbył się 10 czerwca 2017 r. w Niepokalanowie;

- przygotowaniu i koordynacji wyjazdowych rekolekcji sodalicyjnych, które w lipcu 2017 r. odbyły się w Loretto;

- przygotowaniu i koordynacji pielgrzymki sodalicyjnej na Jasną Górę oraz rekolekcji młodzieży sodalicyjnej w Częstochowie we wrześniu 2017 r.;

- przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów 16. rocznicy śmierci ks.

prałata Tadeusza Uszyńskiego, które odbyły się w Bogutach;

- organizacji i prowadzeniu spotkań formacyjnych dla sodalisek i sodalisów dawnej Sodalicji Mariańskiej Akademików i Akademiczek, które co kwartał odbywają się w Warszawie;

- koordynacji działania zespołów roboczych, które w imieniu Zarządu dbają o rozwój oraz inspirują pracę formacyjną poszczególnych sodalicji.

Są to zespoły do spraw: formacji osób dorosłych, formacji młodzieży, prawnych, wydawniczych i informacyjnych;

- wyznaczeniu głównych kierunków działań na lata 2018 - 2022;

- koordynacji i kontroli prac związanych z budową i wyposażeniem wnętrz nowego gmachu szkoły sodalicyjnej przy ul. Chłodnej w Warszawie, pozyskiwaniu sponsorów i funduszy na pokrycie kosztów budowy;

- planowaniu i przygotowaniu działalności nowego Centrum Edukacji, Kultury i Formacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, które powstaje przy ul. Chłodnej w Warszawie:

- prowadzeniu Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce;

- prowadzeniu stron internetowych Federacji oraz szkół, wydawaniu kwartalnika „Sodalis Marianus" oraz Serwisu Informacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, który drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną dociera do wszystkich sodalicji;

- wydawaniu okolicznościowych publikacji, ulotek i plakatów, a wśród nich tych  związanych z pozyskiwaniem funduszy z 1% podatku oraz reklamujących nasze szkoły - zostały one później rozesłane do warszawskich parafii z prośbą o ich rozpowszechnianie wśród parafian.

Wśród tych wielu różnych działań Komisja Rewizyjna wyróżniła i podkreśliła ogromny wkład Zarządu włożony w prowadzenie i koordynację działalności szkół sodalicyjnych oraz dokończenie budowy budynku przy ul. Chłodnej oraz stworzenia tam Centrum Edukacji, Kultury i Formacji Sodalicji Mariańskich. W tworzeniu Centrum Zarząd ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Marianistów. Jako przykład tej znakomitej współpracy Komisja wymieniła znaczący fakt: w minionym roku marianiści hiszpańscy podarowali szkołom sodalicyjnym piękne tabernakulum, które znajdzie swoje miejsce w kaplicy właśnie w Centrum przy ul. Chłodnej.

- Jednym z najważniejszych zadań Zarządu jest troska o stałą formację integralną sodalisek i sodalisów. Zadanie to było realizowane w minionym roku na różne sposoby, które oceniamy bardzo wysoko. Przede wszystkim ogromną pomoc formacyjną ze strony Zarządu stanowią: coroczne wyjazdowe rekolekcje sodalicyjne, pielgrzymki sodalicyjne, kwartalnik Sodalis Marianus, serwis informacyjny Federacji, strona internetowa Federacji.

Zarówno kwartalnik, jak i serwis, zawierają materiały typowo informacyjne, dzięki którym odbiorcy mogą dowiedzieć się, co dzieje się w poszczególnych sodalicjach, Kościele w Polsce i na świecie. Jest to także element budowania wspólnoty i więzi pomiędzy sodalicjami. Ale publikacje te zawierają także teksty formacyjne, których lektura stanowi pomoc w kształtowaniu osobistej relacji z Bogiem. Teksty te wiele sodalicji wykorzystuje na swoich spotkaniach sodalicyjnych. Należy podkreślić i docenić, że serwis informacyjny Federacji rozsyłany jest do odbiorów pocztą elektroniczną, ale również tradycyjną, dzięki czemu do naszych materiałów mają dostęp również osoby, które nie mają internetu lub trudno jest im czytać za pośrednictwem urządzeń elektronicznych - mówiła Maria Szymańska - Czaja.

Komisja Rewizyjna już w kolejnym sprawozdaniu podkreśliła i przypomniała, że nasz kwartalnik Sodalis Marianus wydawany jest w systemie niekomercyjnym, nie zamieszcza reklam, nie zarabia na siebie. A należy pamiętać, że jego tworzenie, druk i wysyłka pochłaniają spore koszty. - Dlatego prosimy wszystkie sodalicje o modlitwę i dobrowolne ofiary, żeby Sodalis Marianus mógł dalej się ukazywać. Jest to nasze wspólne, sodalicyjne pismo, za wydawanie którego powinniśmy być wszyscy odpowiedzialni - apelowała Maria Szymańska - Czaja.

Zwróciła także uwagę na duże zainteresowanie Zarządu życiem poszczególnych sodalicji, sodalisek i sodalisów, dbanie o dobre relacje pomiędzy sodalicjami. Dobrze układa się też współpraca z Księżmi Moderatorami oraz z hierarchią Kościoła Katolickiego w Polsce.

Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie dla pracy Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce w roku 2017 i wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

W głosowaniu Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej. Grzegorz Baran podziękował głosującym za zatwierdzenie sprawozdań.

W części informacyjno - formacyjnej Zjazdu Zofia Kuś z Czeladzi przedstawiła relację z obchodów jubileuszu stulecia istnienia Sodalicji Mariańskiej w tym mieście, a o. Emilio de Cardenas mówił o Lwowie, w kontekście zbliżających się rekolekcji sodalicyjnych i stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. - Jedziemy tam m.in. po to, aby oddać hołd Polakom walczącym o niepodległość - podkreślał o. Asystent.

Następnie Regina Pruszyńska omówiła program przygotowań do jubileuszu 450 - lecia obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce. Jubileusz ten przypada w 2021 r., przygotowania już zaczynamy i będą trwały 3 lata, a każdy rok został przyporządkowany innym tematom. Całość współgra z programem duszpasterskim Episkopatu Polski.

Przeżywamy Rok św. Stanisława Kostki, sodalisa i to właśnie on patronuje naszym przygotowaniom w 2018 r. Jego hasło Ad maiora natus sum - Do wyższych rzeczy zostałem stworzony winno nas zachęcać do poszukiwania czegoś więcej w życiu. - Na każdy rok przygotowań zaproponowane są intencje modlitewne. W 2018 r. przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, a oprócz tego w październiku odbędzie się Synod Biskupów o Młodzieży, w związku z tym nasze intencje to: dziękczynienie za niepodległość, prośba o łaskę wiary dla młodego pokolenia Polaków, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, rozwój młodzieżowych Sodalicji Mariańskich - mówiła Regina Pruszyńska.

W dniu naszej tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, 15 września, rozpocznie się Triduum przygotowujące do przeżycia wspomnienia liturgicznego św. Stanisława Kostki, które przypada 18 września.

Materiały pomocne w przeżyciu Triduum są w opracowaniu i zostaną rozesłane do sodalicji. Z kolei na 6 października została zaplanowana pielgrzymka Sodalicji Mariańskich do Rostkowa (miejsca urodzin św. Stanisława Kostki), Przasnysza (miejsca jego chrztu) i Płocka.

W 2019 r. naszym przygotowaniom patronować będzie św. Urszula Ledóchowska, sodaliska, wielka patriotka. Proponowane intencje modlitewne: dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bóg obdarował Sodalicje Mariańskie oraz o ducha apostolskiego, misyjnego i o rozwój wspólnot sodlicyjnych. Rekolekcje sodalicyjne w 2019 r. planowane są w dniach 27 - 30 czerwca w Pniewach, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej i dom rekolekcyjny.

W 2020 r. przypada stulecie urodzin i piętnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, największego sodalisa naszych czasów i jest rzeczą oczywistą, że w tej sytuacji to On za dwa lata będzie patronował naszym przygotowaniom do jubileuszu. Proponowane intencje modlitewne to: dziękczynienie za „Cud nad Wisłą", o świętość rodzin oraz o powołania kapłańskie i zakonne. Rekolekcje sodalicyjne w 2020 r. odbędą się prawdopodobnie w Ośrodku Wypoczynkowo - Rekolekcyjnym w Zembrzycach koło Krakowa.

Patronem naszych przygotowań w 2021 r. będzie natomiast św. Andrzej Bobola, patron Polski, który formację odbywał i zetknął się z sodalicją w Braniewie, gdzie powstała pierwsza w Polsce Sodalicja Mariańska. Ale naszą uwagę skierujemy także w stronę bł. Reginy Protman, również związanej z Braniewem założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.

Hasło bł. Reginy to: „Jak Bóg chce". Proponowane na ten rok intencje modlitewne: dziękczynienie za 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce, o owoce jubileuszu i światło Ducha Świętego na dalszą pracę sodalicyjną. Rekolekcje sodalicyjne w 2021 r. planowane są w Braniewie lub okolicach.

Kolejnym mówcą na naszym Zjeździe był br. Jose Ignacio, który mówił o formacji młodzieży sodalicyjnej. Podkreślił, że syntezą wszystkich wątków formacji sodalicyjnej jest postawa służby wobec Kościoła, świata i bliźniego. - Jako sodalisi jesteśmy misjonarzami i musimy prowadzić apostolstwo wśród młodych - zaznaczył br. Jose.

Przypomniał, jakie działanie w minionym roku zostały podjęte w tym zakresie.

We wrześniu 2017 r. w Częstochowie swoje skupienie rekolekcyjne miała młodzież z 7 klasy szkoły podstawowej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Warszawie. W programie była m.in.: modlitwa, wprowadzenie w duchowość sodalicyjną, zabawy i konkursy. Częściowo równolegle swoje skupienie rekolekcyjne odbywła młodzież sodalicyjna z całej Polski: m.in. z Włocławka, Piastowa, Częstochowy i Warszawy. Młodzi m.in. rozmawiali na temat duchowości sodalicyjnej, czytali i rozważali Pismo św., uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. Obie grupy wspólnie brały udział w Mszy św. pielgrzymkowej, którą w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki sodalicyjnej w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił o. Emilio.

W październiku 2017 r. młodzież z klas drugich gimnazjum Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce wzięła udział w weekendzie rekolekcyjnym, który odbył się u Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach koło Zamościa. Rekolekcje pod hasłem „W mocy słowa" prowadził ks. Marian Wyrwa z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ale bardzo zaangażowani w prowadzenie spotkania byli również nasi marianiści: o.

Emilio i br. Jose. Natomiast w grudniu 2017 r. miały miejsce w Niepokalanowie rekolekcje adwentowe dla uczniów 7 klasy podstawówki i 2 i 3 klasy gimnazjum szkół sodalicyjnych.

W lutym 2018 r. rozpoczęły się w naszych szkołach sodalicyjnych w Warszawie spotkania modlitewne dla uczniów 2 klasy gimnazjum. Odbywają się w szkolnym oratorium, na przerwie śniadaniowej i trwają ok. 10, 15 minut. Ich program to: krótka modlitwa ustna, czytanie Ewangelii z nadchodzącej niedzieli, kilka minut adoracji Najświętszego Sakramentu.

W kwietniu 2018 r. br. Jose odwiedził młodzież sodalicyjną i jej opiekunów w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Oprócz wspólnej modlitwy m.in. rozmawiano o głębszym zaangażowaniu uczniów w życie Kościoła i jak skutecznie pomóc im w osobistym rozwoju duchowym. Jeden z wniosków po spotkaniu to: w budzeniu młodych do wiary największe przebicie mają sami młodzi.

W maju 2018 r. grupa uczniów naszych szkół sodalicyjnych odbyła pielgrzymkę do miejsc związanych z Patronem roku 2018 - św. Stanisławem Kostką: Rostkowa, Przasnysza i Płocka.

Odbyły się też już dwa ogólnopolskie spotkania formacyjne dla aspirantów i kandydatów: w Loretto i Warszawie. Będą kolejne tego typu spotkania.

Na koniec br. Jose przekazał zaproszenie na tegoroczną pielgrzymkę młodzieży sodalicyjnej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 14 - 16 września (piątek - niedziela). W programie: modlitwa, konferencje, praca w grupach, krąg biblijny oraz oczywiście już tradycyjnie udział w najważniejszych punktach „dorosłej" pielgrzymki sodalicyjnej na Jasną Górę 15 września. Koszt pielgrzymki młodzieżowej: 160 złotych (dwa noclegi i trzy posiłki dziennie). Zgłoszenia przyjmuje do 7 września

2018 r. br. Jose: Na pielgrzymkę młodych zaproszona jest młodzież szczególnie od 18 roku życia (młodsi muszą posiadać zgodę rodziców), ale niekoniecznie wprost związana z naszymi środowiskami sodalicyjnymi. Br. Jose prosił o zachęcanie i zapraszanie na pielgrzymkę wszystkich naszych znajomych młodych.

Bardzo ważną konferencję w trakcie naszego Zjazdu wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Bielawny z Gietrzwałdu. Tytuł jego wystąpienia to: „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu". Podkreślił, że w okresie zaborów, poprzez zrywy powstańcze, Polska starała się odzyskać niepodległość, ale nie przyniosło to pożądanego skutku. Po upadku powstania styczniowego zaczyna się wzmożona rusyfikacja i germanizacja, wywózka wielu działaczy społecznych na Syberię, kasata zakonów, emigracja przywódców. Polacy zaczynają tracić swoją tożsamość. W czerwcu 1877 r. odbywa się narodowa pielgrzymka do Rzymu z okazji złotego jubileuszu biskupstwa papieża Piusa IX. Uczestniczyło w niej około 600 Polaków.

Papież wygłosił do nich krótkie przemówienie. Wymienił trzy zadania, które Polacy powinni realizować w drodze do niepodległości. Prosił, „by Polacy dążyli do odzyskania niepodległości w sposób pokojowy, nasza droga winna być uścielona modlitwą, a największym naszym wrogiem jest grzech". Już trzy tygodnie później, 27 czerwca 1877 r. rozpoczęły się objawienia w Gietrzwałdzie. W przekazanym orędziu Maryja prosiła o modlitwę różańcową, o Msze św., a także wymieniła grzechy, które Polaków najbardziej niszczyły: m.in. alkoholizm, rozwiązłość, pychę.

Jednocześnie zaczął się spontaniczny, ogromny ruch pielgrzymkowy do tej miejscowości. Każdego dnia, w czasie objawień, do Gietrzwałdu przybywało od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi. - Przez pierwsze cztery lata po objawieniach przez Gietrzwałd przewinęło się około miliona pątników. Przybywali z różnych stron nieistniejącej Polski, a także spoza jej granic. Orędzie gietrzwałdzkie w ten sposób docierało pod strzechy domostw. Polacy, zamiast miecza, otrzymali do rąk różaniec, poprzez który wypraszali wiele łask. Jeśli każdy z pielgrzymów dotarł z orędziem do kolejnych pięciu osób, to można z całą odpowiedzialnością wskazać, że orędzie Matki Bożej w Gietrzwałdzie dotarło do 5 mln Polaków. I to w czasach, kiedy Polaków mieszkających w trzech zaborach było około 10 mln. Ta ogromna armia modlących się na różańcu realizowała program powrotu do niepodległości nakreślony 6 czerwca 1877 r. przez Piusa IX - mówił ks. Bielawny.

Zaznaczył, że ruch pątniczy do Gietrzwałdu można nazwać „uniwersytetem odzyskiwania tożsamości przez Polaków". - Ludność polska w sposób systematyczny kształtowała postawy religijne, moralne, patriotyczne. Przede wszystkim poprzez lekturę polskojęzycznych pism i książek religijnych, zgłębianie bardzo popularnych żywotów świętych polskich. Rozczytywano się w dziejach przede wszystkim zwycięstw z historii Polski, które ukazywały heroizm poprzednich pokoleń - opowiadał ks. Bielawny. Dodał, że inne rewolucje, powstania, przyniosły ofiary, cierpienie, ból. A tu nie było ofiar, ale pozytywna przemiana człowieka.

Rodzina się odrodziła, nastał wyż demograficzny, dzięki któremu potem, już po odzyskaniu niepodległości, było komu budować nową Polskę. - W Gietrzwałdzie naród został bierzmowany - podkreślił prelegent.

W ostatniej konferencji o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze, omówił historię zawierzenia Polski Matce Bożej. Były to również inspiracje do pracy sodalicyjnej na lata 2018 - 2019.

O. Marcin przypomniał niezwykle ważne wydarzenie w dziejach narodu polskiego. Oto 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz składa uroczyste śluby - oddaje Królowanie Maryi. Śluby Jana Kazimierza, jak podkreślił o. Marcin, wyrosły na gruncie jego osobistej pobożności maryjnej, a także cudownej Obrony Jasnej Góry w 1655 r. Autorem tekstu ślubowań był św. Andrzej Bobola, propagator objawień, których w Neapolu i Krakowie doświadczył o. Gulio Mancinelli SJ. Podczas jednego z tych objawień Matka Boża powiedziała jezuicie: „Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą".

Śluby Jana Kazimierza zostały potem jeszcze odnowione, m.in. w 1904 r. we Lwowie przez arcybiskupa lwowskiego św. Józefa Bilczewskiego.

W 1669 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze złożył wotum w postaci złotego serca, wewnątrz którego znajdował się dokument oddania siebie i Polski w niewolę i na własność Maryi. Z kolei 27 lipca 1920 r. Episkopat Polski na Jasnej Górze, pod przewodnictwem kardynałów Edmunda Dalbora i Aleksandra Kakowskiego powtarza akt wyboru Maryi na Królową Polski i oddaje kraj pod Jej opiekę, a 8 września 1946 roku Akt Ofiarowania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi składa kard. August Hlond.

Następnie trzeba wymienić słynne Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, które w maju 1956 r. w Komańczy napisał kard. Stefan Wyszyński i złożony 3 maja 1966 r. przez Prymasa Wyszyńskiego Milenijny Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego.

4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze był św. Jan Paweł II. Wówczas również złożył Akt Oddania Matce Bożej: „Dzisiaj, obecny tu za przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności, pragnę na tej Jasnej Górze mej ziemskiej Ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez Prymasa i Episkopat Polski w różnych momentach. W sposób szczególny pragnę potwierdzić i ponowić milenijny akt jasnogórski z dnia 3 maja 1966, w którym oddając się Tobie, Bogurodzico, w macierzyńską niewolę miłości, biskupi polscy pragnęli przez to służyć wielkiej sprawie wolności Kościoła nie tylko we własnej Ojczyźnie, ale i w całym świecie. Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i rodaków".

I wreszcie dochodzimy do 3 maja 2016 r., kiedy to Akt Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu złożył Episkopat Polski. Natomiast 8 września 2017 r. na Krzeptówkach w Zakopanem nastąpiło Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Podsumowując swój wykład o. Minczyński zaproponował m.in. następujące punkty do pracy formacyjnej:

- dostrzeganie działania Boga w historii narodu, społeczności, ruchu, wspólnoty i roli wstawiennictwa Maryi;

- moc zawierzenia Bogu przez Maryję wspólnoty, całości dzieła, ruchu - więcej niż suma indywidualnych aktów oddania;

- Opatrzność Boża w historii narodu, osobistej, wspólnoty itp.,

- rola zaangażowania człowieka - społeczności w realizację zawierzenia.

Na koniec głos zabrał jeszcze Piotr Chmieliński, redaktor naszych sodalicyjnych mediów, który podkreślił, że: kwartalnik Sodalis Marianus, serwis informacyjny czy strona internetowa, są to nasze wspólne dzieła i wszyscy są zaproszeni do pomocy w ich powstawaniu. Poprosił o przesyłanie informacji o wszystkim, co ważnego i ciekawego dzieje się w poszczególnych sodalicjach, aby mogło się o tym dowiedzieć szerokie grono osób.

Podczas Zjazdu ogłoszono też już termin i program naszej tegorocznej wrześniowej pielgrzymki na Jasną Górę. Odbędzie się ona w sobotę 15 września i jak zwykle rozpocznie się o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej.

Przewidziana jest konferencja biblijna ks. Mariusza Szmajdzińskiego i konferencja maryjna o. Emilio. O godz. 14.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze zostanie odprawiona Msza św. z homilią ks. Szmajdzińskiego. O godz. 16.00 modlitwę różańcową poprowadzi sodalicja z Olsztyna, a całość zakończy się tradycyjnie agapą na terenie Domu Pamięci kard. Wyszyńskiego.