Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  XXI Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

XXI Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

 XXI Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce odbył się 11 czerwca w Warszawie.

Delegaci zebrali się w siedzibie szkół sodalicyjnych przy ul. Ogrodowej. Przybyli przedstawiciele sodalicji z: Częstochowy, Krakowa, Olsztyna, Piastowa, Włocławka, Sosnowca (dwie wspólnoty), Czeladzi, Łodzi, Gdańska i Warszawy (dwie wspólnoty). Obecni byli członkowie Zarządu Federacji SM w Polsce, Komisji Rewizyjnej, Asystent Kościelny Federacji o. Emilio de Cardenas, księża moderatorzy poszczególnych sodalicji. Szczególnie dużą radość sprawiła obecność bardzo młodych sodalisów z Włocławka oraz dwóch sodalicji Marianistów z Piastowa - młodzieży i dorosłych. Obecny był także przełożony wspólnoty Marianistów w Polsce - br. Jose Ignacio SM.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, a następnie Grzegorz Baran, prezes Zarządu Federacji SM powitał wszystkich i przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Federacji za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 V 2016 r. (całe sprawozdanie jest wydrukowane w najnowszym Sodalisie Marianusie). Przedstawił również szczegółowe sprawozdanie finansowe.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Zarządu odczytała sodaliska Zofia Kuś z Czeladzi. Przypomniała, że w okresie sprawozdawczym (2015 r. i pierwsza połowa 2016 r.) prace Zarządu koncentrowały się na:

- przygotowaniu i koordynacji programu formacyjnego dla sodalicji związanego z Rokiem Maryjnym, który został wprowadzony przez Zarząd Federacji SM w Polsce z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Rok Maryjny trwał od września 2014 r. do stycznia 2016 r. i przebiegał pod hasłem „Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". Każdy miesiąc Roku Maryjnego poświęcony był określonemu tematowi, który stanowił podstawę do rozważań i modlitw w poszczególnych sodalicjach;

- przygotowaniu i koordynacji programu formacyjnego dla sodalicji związanego z uroczystością 1050. rocznicy Chrztu Polski i pielgrzymki do naszej Ojczyzny papieża Franciszka. Zaproponowana została modlitwa pierwszych sobót miesiąca od lutego do lipca 2016 r. w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego napisane przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Miesiące te zostały poświęcone określonym tematom, które stanowiły główną inspirację do modlitwy i refleksji intelektualnej w sodalicjach;

- współorganizacji i współprowadzeniu II Europejskiego Kongresu Sodalicji
i Kongregacji Mariańskich, który odbył się w kwietniu 2015 r. w opactwie benedyktynów w Tyńcu;

- przygotowaniu i koordynacji wyjazdowych rekolekcji sodalicyjnych, które w lipcu 2015 r. odbyły się w Wilnie oraz pielgrzymki sodalicyjnej na Jasną Górę we wrześniu 2015 r.,

- powołaniu i przygotowaniu pracy dwóch zespołów roboczych, które dbają o rozwój oraz inspirują i koordynują pracę formacyjną sodalicji;

- przygotowaniu zmian w statucie Federacji, które wiążą się ze zmianą roli dotychczasowego Moderatora Federacji, który jest teraz Asystentem Kościelnym, a wybór prezesa Federacji dokonany przez Zjazd Delegatów jest zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu Polski;

- koordynacji i kontroli prac związanych z budową nowego gmachu szkoły sodalicyjnej przy ul. Chłodnej w Warszawie (budowy przyłącza do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, ustanowienia służebności gruntowej, umożliwiającej budowę schodów wejściowych do szkoły i pochylni dla niepełnosprawnych, pozyskiwaniu sponsorów i funduszy na pokrycie kosztów budowy);

- prowadzeniu Szkół przez Federację SM w Polsce;

- prowadzeniu stron internetowych Federacji oraz Szkół, wydawaniu kwartalnika „Sodalis Marianus" oraz Serwisu Informacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, który drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną dociera do wszystkich sodalicji;

- wydawaniu okolicznościowych publikacji związanych z: budową szkoły, Rokiem Maryjnym, Kongresem Sodalicji w Tyńcu, przygotowaniem do Jubileuszu Chrztu Polski;

- współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich oraz Fundacją Szkolną im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Obydwie organizacje pożytku publicznego wspierają działalność szkół prowadzonych przez Federację;

- Na szczególne podkreślenie zasługują także: bardzo dobre relacje Zarządu z hierarchią Kościoła Katolickiego w Polsce oraz innymi ruchami i stowarzyszeniami katolickimi; zaangażowanie Zarządu w kształtowanie życzliwych, przyjacielskich relacji pomiędzy poszczególnymi sodalicjami; troska i zainteresowanie życiem sodalisek i sodalisów; pamięć i modlitwa za zmarłych Księży Moderatorów, sodaliski i sodalisów; wysiłek włożony w promowanie sodalicji i duchowości sodalicyjnej w różnych środowiskach, szczególnie młodzieżowych - mówiła w imieniu Komisji Rewizyjnej Zofia Kuś.

Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie dla pracy Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce w roku 2015 i w pierwszej połowie 2016 r.

W głosowaniu Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej.

Grzegorz Baran podziękował całemu Zarządowi za ofiarną i owocna pracę. Wyraził wdzięczność Zgromadzeniu Marianistów za doskonałą współpracę i wsparcie. Podkreślił, że Zgromadzenie to jako jedyna instytucja udzieliło Federacji wsparcia nie tylko duchowego, ale również materialnego. Jednocześnie marianista o. Emilio de Cardenas z poświęceniem pełnił obowiązki asystenta kościelnego Federacji, moderatora wspólnot sodalicyjnych w Warszawie i Piastowie, nauczyciela w szkołach sodalicyjnych. Nieoceniona była również praca br. Jose Iglesia, przełożonego marianistów w Piastowie, również nauczyciela w szkołach sodalicyjnych. Grzegorz Baran wspomniał i poprosił o modlitwę za śp. Iwonę Koniewską, sodaliskę z Warszawy, która zmarła 2 miesiące temu po długiej i ciężkiej chorobie, osierociła 8-letniego syna i do końca życia swoje cierpienia ofiarowywała za sodaliski i sodalisów i za wszystkie dzieła Federacji SM w Polsce.

W kolejnym wystąpieniu o. Emilio de Cardenas omówił program duszpasterski Kościoła w Polsce. Przypomniał, że opracowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski program duszpasterski na lata 2013 - 2017 prowadzi nas przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Tematyka zbliżającego się roku formacyjnego 2016/2017 koncentrować się będzie na świadectwie i misji, a hasło brzmi: „Idźcie i głoście". Natomiast symbolami są olej i namaszczenie.

O. Emilio podkreślił, że poświęcone przez biskupa w Wielki Czwartek oleje święte używa się przy udzielaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, namaszczenia chorych, ale także przy konsekracji kościoła. Chrystus (po grecku) i Mesjasz (po hebrajsku) oznacza „namaszczony". Chrześcijanin (co oznacza właśnie „namaszczony") namaszczany jest olejem krzyżma świętego i otrzymuje wtedy dary Ducha Świętego. Ma to być mobilizacja i uzdolnienie do szczególnego apostolstwa.

Już w Starym Testamencie - jak zauważył o. Emilio - lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był właśnie Duchem Świętym upragnionym przez lud Izraela. W Ewangelii mamy opisane, że w synagodze w Nazarecie Jezus powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza i Jezus przeczytał: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana". Następnie powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli" (Łk 4, 21). Duch Pański spoczywający na Jezusie to ten sam Duch, którego Chrystus obiecał swoim uczniom i który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów.

Sodaliska Ewa Kępka z Warszawy w poinformowała, że polscy biskupi zatwierdzili treść „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana". Zostanie on uroczyście odczytany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 2016 r. Akt może być już teraz wykorzystany duszpastersko w diecezjach i parafiach. Ważne jednak, aby nie był to tylko gest zewnętrzny, ale rzeczywiście wypływał z wnętrza i był odmawiany ze świadomością wagi aktu i treści w nim zawartych. Cała koncepcja aktu jubileuszowego zawarta jest już w pierwszym akapicie tekstu: „Stajemy przed Tobą, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały naród".

Sodaliska Regina Pruszyńska z Warszawy opowiedziała o postępach w pracach w procesie beatyfikacyjnym kard. Stefana Wyszyńskiego (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu naszego Serwisu Informacyjnego). Proces znajduje się w końcowej fazie i być może jeszcze w tym roku ukaże się dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia. Warto, aby sodalicje nie ustawały w modlitwach o rychłą beatyfikację i przygotowywały się do tego wydarzenia. Może w tym pomóc publikacja „Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu" kard. Stefana Wyszyńskiego. Są to rozważania przygotowane przez Księdza Prymasa jeszcze w Komańczy, w ostatnim miejscu jego uwięzienia. Stały się treścią Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski.

Sodaliska Grażyna Jaworska z Olsztyna przypomniała, że w przyszłym roku mija setna rocznica objawień fatimskich. Zachęcała do organizacji pielgrzymki sodalicyjnej do Fatimy. Z kolei moderator sodalicji jasnogórskiej o. Minczyński poinformował o przyszłorocznych obchodach 300 - lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej. Koronacja odbyła się 8 września 1717 r. i była pierwszą koronacją obrazu Matki Bożej dokonaną poza Rzymem. Na Jasnej Górze zaplanowano wiele uroczystości związanych z tym jubileuszem, a szczególnym jego upamiętnieniem ma być żywa korona Matki Bożej. - Konkretne twarze Polaków będą wyrazem zawierzenia się Matce Najświętszej i świadectwem, że jest Ona autentycznie królową ich serc. Jednocześnie duchowe dary składane dla Maryi będą duchowym hołdem serca i mają stanowić okazję do osobistego i społecznego nawrócenia. Znakiem żywej korony będzie makieta składająca się z nadesłanych przez pielgrzymów zdjęć: twarzy swojej lub całej rodziny, a na odwrocie mają znajdować się postanowienia czy dary duchowe oraz data chrztu lub data ślubu rodziców. Zapraszamy, aby nadsyłać na Jasną Górę zdjęcia swoich twarzy lub rodziny, z zapisanym duchowym darem. Będzie to widoczny znak, że Maryja rzeczywiście króluje w sercach Polaków - mówił o. Minczyński.

Sodalis Ryszard Koszczyński z Piastowa powiedział kilka słów o książce Eduardo Benllocha SM „Przesłanie bł. Chaminade dzisiaj", którą przygotowała do druku Sodalicja Mariańska Marianistów (o książce napiszemy szerzej w jednym z najbliższych wydań naszego Serwisu Informacyjnego).

Jak powinna wyglądać dziś formacja sodalisa? Konferencję na ten niezwykle ważny temat wygłosiła sodaliska Regina Pruszyńska. Były to propozycje rozbudowania i rozszerzenia sodalicyjnego programu formacyjnego, które zostały przygotowane przez roboczy zespół ds. programowych. Jednak propozycje te wymagają jeszcze dogłębnego przedyskutowania i analizy. Koncentrują się one wokół trzech etapów formacji, które od lat funkcjonują w Sodalicji Mariańskiej: aspirantury, okresu kandydackiego i członków zwyczajnych. - Formacja sodalicyjna jest integralna i permanentna. Dotyczy całego człowieka w jego wymiarze duchowo-psychiczno-cielesnym - podkreślała Regina Pruszyńska.

Nad wspomnianymi propozycjami Delegaci rozmawiali podzieleni na trzy grupy, którymi kierowali: br. Jose, p. Ewa Kępka i p. Regina Pruszyńska. Następnie przewodniczący grup przedstawili krótkie sprawozdanie z prac i nastąpiła wspólna dyskusja. Delegaci jednogłośnie zaaprobowali przedstawione materiały formacyjne, nad którymi będą toczyć się dalsze prace.

Wczesnym popołudniem dla wszystkich uczestników Zjazdu została odprawiona Msza św. Przewodniczył jej o. Emilio de Cardenas w koncelebrze z o. Marcinem Minczyńskim OSPPE z Jasnej Góry i ks. Dariuszem Stopą z Czeladzi. W homilii skoncentrował się na postaci św. Barnaby, apostoła, którego wspominaliśmy w liturgii tego dnia. Podkreślił, że Barnaba był człowiekiem dobrym, mądrym, świętym. Posiadał dar rozeznawania duchowego, wspierał św. Marka w trakcie podróży misyjnych. Nie zyskał takiej sławy jak np. św. Paweł, ale jego rola była też ogromnie ważna. - Również sodalisi mają różne zadania, jeden jest wielkim misjonarzem, drugi tylko sprząta lub robi herbatę wspólnocie, ale to też jest bardzo ważne, to też jest ewangelizacja. Wszyscy jesteśmy namaszczeni, ale Duch św. w każdym działa nieco inaczej - mówił o. Emilio.

Na zakończenie Eucharystii o. Marcin odczytał specjalną modlitwę jubileuszową.
Po obiedzie przedstawiono jeszcze kilka komunikatów. Grzegorz Baran podał szczegóły związane z rekolekcjami w Wadowicach, które rozpoczynają się w czwartek 7 lipca 2016 r. o godz. 17.00. Zakończenie przewidziane jest na niedzielę 10 lipca o godz. 13.00. Rekolekcje poprowadzi o. Włodzimierz Tochmański OCD.

Znany jest dokładny program jubileuszowej pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 17 września. Będziemy świętować 1050-lecie Chrztu Polski, 20-lecie Federacji Sodalicji Mariańskich, 100-lecie Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Początek tradycyjnie o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. Następnie ks. dr Marek Szymula wygłosi konferencję na temat: „Charyzmat sodalicyjny jako owoc chrztu świętego", a ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk przedstawi „Rys historyczny Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze". O godz. 13.15 w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawione zostanie nabożeństwo sodalicyjne połączone z przyrzeczeniami i ślubowaniami sodalicyjnymi oraz jubileuszowym Aktem Zawierzenia Matce Bożej Federacji SM w Polsce. O godz. 14.00 Mszy św. dziękczynnej w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W trakcie Eucharystii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, przekazane zostanie również światło z Jasnej Góry. Pielgrzymkę zakończy o godz. 15.30 agapa w Domu Pielgrzyma.

O. Marcin Minczyński podał szczegóły związane z wizytą papieża Franciszka na Jasnej Górze 28 lipca. Oto najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia:

- Papież Franciszek przybędzie na Jasną Górę na własne życzenie w czwartek 28 lipca. Na spotkanie z Ojcem Świętym Pasterze Kościoła w Polsce zapraszają wspólnoty rodzinne i kościelne, by wraz z Papieżem dziękować za 1050 lat dziedzictwa Chrztu Narodu Polskiego oraz przez wstawiennictwo Maryi Jasnogórskiej Królowej Polski zawierzyć Bogu bogatemu w miłosierdzie na kolejne tysiąclecie. Uroczystość ta będzie nie tylko symbolicznym zwieńczeniem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, ale również swoistą klamrą spinającą tegoroczne obchody z uroczystościami milenijnymi sprzed półwiecza, kiedy to władze PRL nie zezwoliły papieżowi Pawłowi VI na przyjazd do Polski. Ojciec Święty Franciszek wypełni niejako pragnienie obecności Papieża z 1966 roku.

-
Franciszek wyląduje na lądowisku koło Domu Pielgrzyma ok. godz. 9.15. Następnie samochodem przejedzie między wiernymi zgromadzonymi przed Szczytem Jasnogórskim, a potem uda się do Sanktuarium - Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obecności ojców paulinów złoży pokłon Królowej Narodu Polskiego i w modlitwie będzie Jej powierzać sprawy Kościoła i świata. O godz. 10.30 rozpocznie się Msza Święta na Szczycie Jasnogórskim, którą koncelebrować będą Księża Biskupi i Kapłani - reprezentanci wszystkich diecezji i zakonów w Polsce.

- W dniach 27 i 28 lipca nastąpi zmiana organizacji ruchu w Częstochowie, zostanie ograniczony dojazd do bezpośredniej strefy Jasnej Góry. Również wejście na teren sanktuarium i klasztoru 27 lipca od godz. 15.00 i 28 lipca będzie możliwe tylko dla posiadaczy karty wstępu Biura Ochrony Rządu. Parkingi dla samochodów i autokarów usytuowane będą w znacznym oddaleniu od Jasnej Góry, dlatego organizatorzy polecają przyjazd przede wszystkim pociągami.

- Plac przed Szczytem będzie stanowić strefę specjalną. Wejście do niej będzie możliwe przez tzw. bramki kontroli dopiero 28 lipca w godz. 1.00 w nocy - 7.00 rano. Wierni będą mogli zgromadzić się również w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na placu Biegańskiego. Sektory te będą nagłośnione i wyposażone w telebimy, co zapewni łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczycie. Do tych miejsc nie są przewidywane karty wejściowe. Wyjątek stanowi wydzielona część placu przed Szczytem, przeznaczona dla kapłanów z Komunią św., niepełnosprawnych oraz delegatów - przedstawicieli polskich diecezji.

- W intencji Ojca Świętego i w intencjach pielgrzymki codziennie sprawowana jest Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o godz. 18.30. Osoba Ojca Świętego i jego pielgrzymka do Polski polecana jest także każdego dnia podczas Apelu Jasnogórskiego.

Na zakończenie Zjazdu Delegatów Grzegorz Baran przedstawił krótko historię i obecny stan budowy nowego gmachu Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce. Delegaci mieli możliwość osobistego obejrzenia budowy szkoły przy ul. Chłodnej.